Särskilt protokoll utskottssammanträde 2019/20:3

utskottsdokument 2019/20:3

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:3

DATUM

2019-10-08

TID

12.33–12.57

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:2

§ 2

Vissa förvaltningsärenden

Utskottet beslutade att inleda en granskning om vissa förvaltningsärenden.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Extra ändringsbudget

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Myndigheter och styrelser

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Regeringens kontroll av myndighetsföreskrifter

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Regeringens kontroll av kommissionens befogenheter att anta delegerande akter

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2019-10-10

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-09-06)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2019/20:3

§ 1-5

§ 6

§ 7

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

Mia Sydow Mölleby (V)

Ida Drougge (M)

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Daniel Andersson (S)

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

O

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

X

X

X

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

O

X

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

X

X

Lars Jilmstad (M)

O

O

O

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Jan Björklund (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

X

X

X

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande