Särskilt protokoll utskottssammanträde 2019/20:8

utskottsdokument 2019/20:8

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:8

DATUM

2019-11-05

TID

12.07–12.27

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:7.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

Begäran om granskning av justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons svar på skriftliga frågor om medicinska åldersbedömningar (anmäld av Christina Höj Larsen (V), inkom 2019-10-25, dnr 421-2019/20).

§ 3

Vissa förvaltningsärenden

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Regeringens kontroll av myndighetsföreskrifter

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Regeringens kontroll av kommissionens befogenhet att anta delegerande akter

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2019-11-07

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-11-04)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2019/20:8

§ 1-2

§ 3-4

§ 5

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

Marta Obminska (M)

X

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

O

O

O

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

O

X

Vakant (MP)

Erik Ottoson (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

X

X

X

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

O

X

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

X

X

Lars Jilmstad (M)

X

X

X

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Vakant (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Vakant (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande