Särskilt protokoll utskottssammanträde 2019/20:9

utskottsdokument 2019/20:9

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:9

DATUM

2019-11-07

TID

9.29–9.44

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:8.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

Begäran om granskning av regeringens och speciellt den tidigare arbetsmarknadsministern Ylva Johanssons och nuvarande arbetsmarknadsminister Eva Nordmarks styrning av Arbetsförmedlingen (anmäld av Ali Esbati (V), inkom 2019-11-06, dnr 517-2019/20).

§ 3

Myndigheter med styrelser

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Regeringsskiftet 2018–2019

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Regeringens kontroll av myndighetsföreskrifter

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2019-11-12

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-11-05)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2019/20:9

§ 1-5

§ 6

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

O

O

Ida Drougge (M)

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

O

Camilla Hansén (MP)

X

X

Erik Ottoson (M)

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

O

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

O

X

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

X

Lars Jilmstad (M)

X

X

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Vakant (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Vakant (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande