Särskilt protokoll utskottssammanträde 2020/21:3

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:3

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:3

DATUM

2020-09-24

TID

10.29–10.56

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Se protokoll 2020/21:3.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2020/21:2.

§ 3

Anmälningar

Kanslichefen anmälde utfrågningsschemat för hösten 2020.

§ 4

Vissa förvaltningsärenden

Utskottet beslutade att inleda en granskning av vissa förvaltningsärenden.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Regeringens hantering av vissa frågor m.m. under coronapandemin

Utskottet gav kansliet i uppdrag att förbereda granskning på följande områden:

  • Beredningen av ”snabbpropositioner”
  • Samråd med EU-nämnden
  • Åtgärder för att säkra tillgången på skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial
  • Åtgärder för att samordna tillgången till intensivvårdsplatser
  • Åtgärder för utökad testning och smittspårning
  • Införande av deltagargräns för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • Införande av besöksförbud inom äldreomsorgen
  • Införande av distansundervisning inom skolväsendet

Vid protokollet

Marilena Cottone

Justeras

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2020-09-09)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2020/21:3

§ 1–3

§ 4

§ 5

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

Linda Modig (C)

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

Camilla Hansén (MP)

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

O

O

O

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

O

Lars Jilmstad (M)

O

O

X

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Bengt Eliasson (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Monika Lövgren (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Nina Lundström (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

X

X

X

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.