A-Train AB

Motion 2009/10:T444 av Agneta Gille (s)

av Agneta Gille (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att förändra avtalsvillkoren med A-Train AB.

Motivering

Snabbtågstrafiken mellan Stockholm och Arlanda ägs och drivs av bolaget A-Train AB. Bolaget projekterade och byggde banan och överlämnade anläggningen till staten när den var klar. A-Train AB leasar nu tillbaka banan och har rätten att köra trafiken fram till år 2040, men med optionen att lösa avtalet år 2010, vilket kräver en uppsägning år 2009.

A-Train ägs idag av ett australiensiskt börsnoterat företag, Macguarie Group, d.v.s. resenärerna till Arlanda betalar till aktieägare i, i första hand, Australien. Macguarie Group vill expandera i Europa och äga mer av Arlanda. Redan idag äger man exempelvis flygplatserna i Köpenhamn och Rom.

Upplands Lokaltrafik (UL) betalar ca 5,20 kronor per fordonskilometer för rätten att trafikera A-Trains spår, att jämföras med ca 2,10 kronor per fordonskilometer vid körning på Banverkets spår. Till detta kommer stationsavgiften till och från Skycity. Det är en betydande merkostnad för UL, och därmed för länets skattebetalare, som leder till höga biljettpriser. Ett högt pris minskar den enskilde resenärens intresse att välja tåget före bilen för resan till Arlanda.

Detta ligger inte heller i linje med Luftfartsverkets intresse av att minska de klimatpåverkande utsläppen för marktransporter till och från Arlanda, vilka räknas in i Arlandas utsläppstak. Miljökraven är ett resultat av nationell lagstiftning, men den bästa transportlösningen – att åka tåg till och från Arlanda – får negativa konsekvenser på grund av Arlandabanans finansiella lösning.

Staten har genom bl.a. Vattenfall satsat pengar i banan, men kan inte fritt använda spåren och stationen för regional- och fjärrtrafik, trots att det inte minst av miljöskäl är viktigt att antalet tågresor ökar. Aktieägarna i Macguarie Group är förmodligen främst intresserade av sin vinst för Arlandabanan, och för att öka intäkterna finns det risk för att det blir dyrare att få använda A-Trains station på Arlanda. Detta kommer att göra de redan dyra biljettpriserna ännu högre, vilket påverkar tågresandet negativt. För att motverka detta ska översyn göras av avtalet med A-Train AB.

Stockholm den 2 oktober 2009

Agneta Gille (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)