Adoptionsbidrag

Motion 2001/02:Sf252 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson (s)

av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om åldersgräns för adoptionsbidrag.

Åldersgräns för adoptionsbidrag

Adoptionsbidraget höjdes vid årsskiftet till 40 000 kronor, efter att tidigare varit oförändrat sedan 1991, till följd av att kostnaderna för adoptioner stigit de senaste åren. Bidrag lämnas endast för barn som inte fyllt tio år när adoptivföräldrarna fick det i sin vård. När adoptionsbidraget infördes år 1988 valdes just tioårsgränsen för att det knöt an till andra åldersgränser inom de familjepolitiska stödsystemen, bland annat inom föräldraförsäkringen.

Tioårsgränsen har emellertid under senare år ifrågasatts av såväl enskilda adoptionstagare som organisationer, t.ex. Adoptionscentrum. Adoptioner av äldre barn har uppenbarligen ökat under senare år inte minst till följd av att Sverige genom olika organisationer stödjer utländska barnhem och internat t.ex. genom att man genom sommar- och julferieverksamhet erbjuder barnen rekreation och familjevistelse. Ett sådant exempel är Tredjakfondens verksamhet med många lokala föräldraföreningar i Sverige. De som adopterat har tidigare stått för alla kostnader själva och även genomfört adoptionerna privat. Att adoptioner numera företrädesvis går via auktoriserade byråer är givetvis ett klart framsteg, men innebär också ökade kostnader för dem som vill adoptera. Ryssland kräver t. ex. att man besöker landet två gånger innan en adoption kan förverkligas.

I Östeuropa växer antalet barn på institution mycket kraftigt. Allt fler svenska familjer kommer i kontakt med dessa barn och i ett växande antal fall rör önskan om adoption av barn i skolåldern. Då det handlar om dessa skolbarn är det rimligt att räkna med en långsammare utvecklingstakt än för svenskfödda barn eftersom de ofta måste gå i förberedelseklass för att lära sig svenska m.m. Detta innebär samtidigt ett större behov av omsorg från de nya adoptivföräldrarnas sida. Ett adoptionsåtagande för dessa barn innebär i många fall inte obetydliga merkostnader i förhållande till mindre barn. Sammantaget föreligger med andra ord starka skäl för att höja nuvarande åldersgräns för adoptionsbidrag.

Enligt vad vi erfarit arbetar man inom Socialdepartementet på direktiv om en utredning av internationella adoptioner. Utredningen kommer enligt uppgift att behandla frågor som berör själva adoptionsprocessen, auktorisation av internationella adoptionsorganisationer, Nämnden för Internationella Adoptioners organisation m.m.

Då tungt vägande skäl för att höja nuvarande åldersgräns för adoptionsbidrag föreligger, föreslår vi att nämnda utredning får tilläggsdirektiv att även behandla denna fråga.

Stockholm den 27 september 2001

Bengt Silfverstrand (s)

Anders Karlsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)