Afrikas kulturskatt

Motion 2005/06:Kr262 av Joe Frans (s)

av Joe Frans (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att man bör se över hur man på ett bättre och mer rättvisande sätt kan visa upp Afrikas kulturskatt samt att Etnografiska museet eller något annat riksmuseum bör ges ett tydligare riksansvar för modern afrikansk konst.

Motivering

Våra museer runtom i Sverige har i dag en tendens att visa den afrikanska kulturen på ett gammalt och förlegat sätt. Utställningarna är ofta hierarkiska och ibland direkt fördomsfulla. Införandet av fri entré är bra och mycket välkommet. Det leder till att antalet besökare ökar, och på så sätt ställs nya krav på museerna när det gäller att förmedla kunskap. Samlingarna speglar inte Afrika på ett rättvisande sätt. Den pedagogiska framställningen bör kunna förbättras avsevärt. Museerna skulle kunna skildra Afrika ur ett modernt och samtida perspektiv utifrån skilda aspekter, till exempel kön, klass, vardagsriter, kulturell bakgrund och generation. Samlingarna måste kunna visas på ett passionerat och lustfyllt sätt som inbjuder till nyfikenhet och kunskap.

Kvinnors och mäns livshistorier, konst, föremål och musik berättar alla om sätt att leva och överleva. Kärlek, glädje, sorg, förtryck, våld, motstånd, gudar, demoner, djävlar, hopp, förtvivlan, hiv/aids, malaria och tuberkulos är andra delar av Afrikas själ.

Dagens museer måste hitta nya sätt att visa Afrika på. Det innebär inte att det historiska ska förminskas, tvärtom kan det sättas in i ett modernt sammanhang. Nästa år är det mångkulturår. Detta ger ett utmärkt tillfälle att ta ett initiativ till ett nytt sätt att visa samlingarna från Afrika på. Ett museum med särskilt ansvar för Afrika med lokalisering i Stockholm vore passande.

Stockholm den 26 september 2005

Joe Frans (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)

Avsändare