Aktieutdelning i kommunala bostadsbolag

Motion 2012/13:C334 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om aktieutdelning i kommunala bostadsbolag.

Motivering

Första januari 2011 trädde lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. Av lagstiftningen framgår att kommunala bostadsaktiebolag ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. Andemeningen i detta är att de kommunala bostadsaktiebolagen ska agera som ett privatägt bostadsaktiebolag skulle ha gjort i motsvarande situation.

Lagstiftningen styr hur det kommunala bostadsbolaget agerar på marknaden. Det innebär bland annat en ökad frihet i bostadsbolagets sätt att manövrera och agera.

I rollen som ägare finns dock en begränsning kvar, som skiljer de kommersiella aktörerna från de kommunalt ägda bostadsbolagen och det är reglerna för aktieutdelning.

I propositionen Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler står bland annat följande om aktieutdelningar:

En begränsning av värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska införas.

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar ska under ett räkenskapsår inte få överstiga summan av ett belopp motsvarande räntan, beräknad på den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet, på det kapital som kommunen eller kommunerna vid föregående räken-skapsårs utgång har tillskjutit till bolaget som betalning för aktier. Sådana värdeöverföringar får dock under ett räkenskapsår inte överstiga hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår.

I klartext innebär detta att det är omöjligt att skjuta upp uttaget av vinster från ett år till ett senare år.

Jag hemställer till regeringen att begränsningen gällande aktieutdelning i kommunala bostadsaktiebolag ses över.

Stockholm den 19 september 2012

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)