Aktieutdelning i kommunala bostadsbolag

Motion 2013/14:C368 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om aktieutdelning i kommunala bostadsbolag.

Motivering

Första januari 2011 trädde lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. Av lagstiftningen framgår att kommunala bostadsaktiebolag ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. Syftet är således att de kommunala bostadsaktiebolagen ska agera på samma sätt som ett privatägt bostadsaktiebolag skulle ha gjort i samma situation.

Lagstiftningen styr hur det kommunala bostadsbolaget agerar på marknaden, vilket bland annat innebär en ökad frihet i bostadsbolagets sätt att manövrera och agera.

I rollen som ägare finns dock en begränsning kvar, som skiljer de kommersiella aktörerna från de kommunalt ägda bostadsbolagen, och det är reglerna för aktieutdelning.

I propositionen Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler står bland annat följande om aktieutdelningar:

En begränsning av värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska införas. Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar ska under ett räkenskapsår inte få överstiga summan av ett belopp motsvarande räntan, beräknad på den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet, på det kapital som kommunen eller kommunerna vid föregående räkenskapsårs utgång har tillskjutit till bolaget som betalning för aktier. Sådana värdeöverföringar får dock under ett räkenskapsår inte överstiga hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår.

I klartext innebär detta att det är omöjligt att skjuta upp uttaget av vinster från ett år till ett senare år.

Jag anser att regeringen bör överväga att se över begränsningen gällande aktieutdelning i kommunala bostadsaktiebolag.

Stockholm den 16 september 2013

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)