Åldersgränsen för inköp av alkohol

Motion 2006/07:So367 av Fredrik Schulte (m)

av Fredrik Schulte (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att sänka åldersgränsen för inköp av alkohol från nuvarande 20 år till myndighetsåldern 18 år.

Motivering

Idag är den svenska myndighetsåldern 18 år. Med detta följer krav på ansvarstagande för sina egna handlingar. Som myndig äger den enskilde även rättigheter så som rösträtt i allmänna val och rätten att fritt ingå äktenskap och ekonomiska avtal utan målsmans medgivande. Likaså har varje myndig person rätt att stå till förfogande att väljas till politiska förtroendeuppdrag. Detta innebär att varje enskild individ från och med sin 18-årsdag juridiskt betraktas som en fullvärdig vuxen – med ett undantag: Som myndig vuxen saknar du fram till 20 års ålder rätt att köpa alkohol på Systembolaget. Märkligt nog äger dock varje myndig 18- och 19-åring rätt att köpa alkohol på restaurang. Denna ordning är motsägelsefull genom att den omyndigförklarar en grupp individer på grund av ålder trots att de i övrigt betraktas som omyndiga. Detta förhållningssätt öppnar intellektuellt för andra typer av godtycklig omyndigförklaring av vuxna människor och är därför inte acceptabel. Det praktiska motivet till denna särlagstiftning är att minska langningen till minderåriga. Mot detta bör det framhållas att tillgängligheten till alkohol trots den nuvarande åldersgränsen tyvärr är mycket god för landets minderåriga. Dessutom styrs inte alkoholkonsumtionens omfattning först och främst av tillgänglighet, utan av attityder. Detta belyses bäst genom att studera svenskarnas rökvanor över tiden. Rökandet har minskat påtagligt över de senaste decennierna, trots att tillgängligheten praktiskt taget varit oförändrad. Förklaringen härrör istället ur en ökad medvetenhet kring rökandets risker. Därför bör en minskad alkoholkonsumtion uppnås genom attitydförändringar, inte genom en godtycklig inskränkning av myndighetsåldern.

Stockholm den 30 oktober 2006

Fredrik Schulte (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)