Åldersgränser för alkohol

Motion 1999/2000:So428 av Peter Pedersen (v)

av Peter Pedersen (v)
Det pågår en debatt om ungdomars alkoholvanor och om att föräldrar
langar alkohol till egna ungdomar under 20 år. Det är inte ett lagbrott att
bjuda minderåriga t.ex. egna barn och ungdomar på alkohol "för
förtäring på stället" t.ex. vid middagsbordet. Det är däremot ett brott att
"som ombud eller på därmed jämförligt sätt anskaffa alkoholdrycker till
den som inte har fyllt 20 år" (alkohollagen 3 kap. 9 §). Den som bryter
mot denna paragraf kan dömas för olovligt anskaffande av
alkoholdrycker till böter eller fängelse i högst två år. Det har dock i
praktiken visat sig mycket svårt att döma föräldrar som köpt ut alkohol
till sina barn. Undersökningar visar att barn och ungdomar som bjuds på
alkohol hemma dricker mer på egen hand, utanför hemmet.
Ett problem när det gäller normbildningen rörande alkoholen utgörs av de
differentierade åldersgränserna för inköp av alkohol. Den som skall köpa
alkoholdrycker på Systembolaget skall vara fyllda 20 år. För att köpa samma
drycker på en restaurang eller bar gäller myndighetsåldern, dvs. 18 år. Detta
förhållande ger många föräldrar huvudbry. Är det rätt eller fel, lagligt och
moraliskt försvarbart att köpa ut eller bjuda arton- eller nittonåringen på
alkohol? Olika föräldrar ger olika svar, handlar olika, säger en sak men gör
något annat. I Lund har en undersökning om alkoholvanorna bland ca 1 400
skolelever genomförts. Man fann att 25 % av högstadieeleverna och hela
40 % av gymnasieeleverna uppgav att deras föräldrar köper ut alkohol åt
dem (Aftonbladet 1999-09-28).
Argumenten för de differentierade åldersgränserna är t.ex. att det minskar
risken för langning till yngre kompisar, att det kan bidra till att skjuta upp
alkoholdebuten och därmed minska den sammanlagda alkoholkonsumtionen.
På restauranger och andra utskänkningsställen finns en kontroll över
drickandet, som motverkar risken för överkonsumtion m.m. Frågan är dock
om gällande åldersgränser får dessa positiva och önskvärda konsekvenser?
Många ungdomar påstår motsatsen - de får inte köpa på Systembolaget men
det är däremot mycket lätt att få tag på svartsprit.
Finns det fördelar med att ha en enhetlig åldersgräns för inköp av
alkoholdrycker oavsett om dessa köps på Systembolaget eller på lokal? En
sådan harmonisering kan ju innebära en 18- eller 20-årsgräns. Vilka är
fördelarna respektive nackdelarna med differentierade åldersgränser eller en
enhetlig åldersgräns?

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen begär att regeringen utreder fördelar och nackdelar
med en övergång till en enhetlig åldersgräns avseende inköp av
alkohol jämfört med de nuvarande differentierade åldersgränserna.

Stockholm den 2 oktober 1999
Peter Pedersen (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)