Äldre homo-, bisexuella och transpersoner

Motion 2005/06:So684 av Anita Johansson m.fl. (s)

av Anita Johansson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om äldre homo-, bisexuellas och transpersoners villkor.

Bakgrund

Varje dag diskrimineras människor på grund av sin sexuella läggning. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Alla människor har lika värde och ska bemötas med respekt. Vi vill skapa ett samhälle utan fördomar och diskriminering, ett samhälle där alla behövs och får plats – där alla har samma rätt och samma värde.

Bi-, homosexuella och transpersoner har länge utsatts för ett strukturellt förtryck som tagit sig uttryck i diskriminerande lagstiftning, osynliggörande samt ytterst psykiskt och fysiskt våld. Vi socialdemokrater vill på samhälls­livets alla områden bekämpa kvarvarande orättvisor som drabbar dessa grupper.

Vi anser att lagstiftningen fungerar som attitydsmarkering av var vi gemensamt har för grundläggande syn. Parallellt måste vi dock alla arbeta tillsammans för att förändra de attityder som finns runt omkring oss, på arbetsplatsen eller fritiden, i skolan och i hemmet. Mycket har gjorts på lagstiftningsområdet men vi slutar inte förrän vi nått hela vägen.

Äldres villkor – mer kunskap är ett måste!

I samhällets äldreomsorg måste man också tänka mer på hur man uppmärksammar homosexuellas behov. För en äldre HBT-person kan det vara mycket givande att exempelvis få hjälp att få tag på tidningar av och för homosexuella eller att få stöd att besöka andra homosexuella. Detta är inte självklart för samhällets serviceorgan idag där dels heterosexualiteten förutsätts i allmänhet, dels sexualiteten osynliggörs i synnerhet.

Utskottet anför följande på en tidigare motion som vi lagt fram i frågan:

Inte minst Sveriges mångkulturella karaktär reser nya krav på att utforma äldreomsorgen med hänsyn till olika språk och kultur: Den enskildas individuella behov och önskemål ska tillgodoses så långt som möjligt. Den enskildas integritet, självbestämmande och värdighet ska respekteras. Däri ligger också den enskildas rätt till respekt för sin sexuella läggning.

Detta är fortfarande ett viktigt och bra ställningstagande utskottet gör. Men utskottet berör inte att det nu också gäller att även de äldre homo- och bisexuellas behov lyfts fram jämsides med genderperspektivet och behoven för pensionärer med utländsk bakgrund. Det behövs alltså ett bredare perspektiv där man lyfter in sexuell läggning jämte etnicitet och genus.

Vi behöver på riksnivå ta det samlade greppet för att ge alla äldre homo- och bisexuella i Sverige ett bra och respektfullt bemötande. Detta viktiga arbete bör därför tydligt belysas i handlingsplanen för äldrepolitiken.

Stockholm den 4 oktober 2005

Anita Johansson (s)

Anders Bengtsson (s)

Yoomi Renström (s)

Börje Vestlund (s)

Hillevi Larsson (s)

Raimo Pärssinen (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)