Äldre makars möjlighet att leva tillsammans

Motion 2004/05:So624 av Torkild Strandberg och Christer Nylander (fp)

av Torkild Strandberg och Christer Nylander (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utarbeta ett lagförslag som säkerställer att även äldre människor får fatta livets viktiga beslut om t.ex. boende mat och rekreation själva.

Motivering

Äldre människor har en självklar rätt att fatta de avgörande besluten i livet själva. Det handlar om val av boende, omsorg, vilken mat man ska äta, möjlighet till umgänge och möjlighet att komma ut. Inte sällan rapporteras om att äldre människor som levt tillsammans skiljs åt när den ena behöver vård och omsorg. När den ena maken blir i sådant behov av vård eller omsorg att denna behöver en plats på ett äldreboende, lämnas den andra ofta kvar i det gemensamma hemmet. Ligger boendet långt från makarnas ursprungliga, gemensamma hem, innebär det att möjligheten att besöka varandra blir liten.

Att skiljas åt efter att ha delat allt under ett liv innebär naturligtvis en stor påfrestning, inte minst genom den oro som det vållar att inte få vara nära den som är sjuk. En orsak till att makar skiljs åt är att den ena parten inte bedöms som tillräckligt dålig för att få en plats på samma boende som sin sjuka make eller maka. Det är i grunden djupt omänskligt att skilja makar åt som levt hela sitt liv tillsammans.

Socialtjänstlagens (2001:453) bestämmelser om äldre och kommunens ansvar för äldreboende tar klart sikte på den person som är i behov av omsorg och vård. På samma sätt förhåller det sig på en rad områden. Äldres möjlighet att påverka vad man ska äta eller hur ofta man ska gå ut är ofta upp till kommunernas goda vilja eller ekonomiska förutsättningar. Det borde övervägas att utarbeta ett lagförslag för att säkerställa att även äldre människor själva ska kunna fatta livets viktiga beslut om t.ex. boende, mat och rekreation.

Stockholm den 5 oktober 2004

Torkild Strandberg (fp)

Christer Nylander (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)