Alkohol

Motion 2009/10:So611 av Kent Härstedt (s)

av Kent Härstedt (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkoläsk.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om folköl.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om illegal gränshandel.1

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunernas tillsyn.

1 Yrkandena 1 och 3 hänvisade till SkU.

Motivering

Alkoholkonsumtionen i Sverige är ett betydande samhällsproblem med ekonomiska, sociala och medicinska konsekvenser. Alkohol är den tredje största ohälsofaktorn efter tobak och övervikt.

I Skåne är alkoholkonsumtionen högre än i landet i övrigt och antalet missbrukare är därmed fler. Skåne drabbas tyvärr dubbelt då närheten till övriga Europa gör att den illegala gränshandeln i stor utsträckning bidrar till den höga konsumtionen. Även brottsligheten i samband med illegal gränshandel sker i huvudsak vid införselorterna i Skåne.

Alkoläsk

Alkoläsk är drycker med söt smak, färgglada etiketter, färgglatt innehåll och avsaknad av tydlig alkoholsmak. Dryckerna vänder sig i första hand till unga tjejer. I syfte att minska konsumtionen av alkoläsk bland unga bör skatten på alkoläsken höjas. Intäkterna från denna skatt skall användas för att stärka det förebyggande arbetet mot alkohol och droger riktat till ungdomar genom stöd till ett stort antal frivilligorganisationer som når ut till denna grupp genom sin ordinarie verksamhet och genom forskning om metodik och nya områden av kunskapsbaserat förebyggande arbete för barn, unga och unga vuxna.

Folköl

Många betraktar folköl som en oskyldig företeelse. Det är en dryck som mycket få vuxna personer har problem med. Det finns dock skäl att se på folköl i förhållande till ungdomar på ett något annorlunda sätt. Drycken anses av många vara en tidig inkörsport till alkoholbruk i alltför unga år, och det förekommer i ganska stor utsträckning att unga, även mycket unga, personer dricker folköl.

Åldersgränsen för inköp av folköl i detaljhandeln bör höjas från 18 till 20 år. En skärpning av bestämmelsen om att en kommun skall ingripa då butiker inte följt reglerna om försäljning av folköl bör införas. Möjligheten att meddela försäljningsförbud skall inte avse enbart de fall då reglerna för försäljning av folköl inte följts utan även omfatta de fall då övriga centrala regler i alkohollagen inte efterlevs, till exempel sådana som rör detaljhandelsmonopolet. Den anmälningsskyldighet som ålagts butikerna vid försäljning av folköl skall vara straffsanktionerad.

Illegal gränshandel

Intensifierad införsel av alkoholdrycker leder till ökad vidareförsäljning och därmed till vidgad illegal handel med alkoholdrycker. Den illegala införseln är betydande och Tullverket konstaterar att införseln har stor påverkan på annan brottslighet i Sverige, särskilt i ungdomsmiljöer och i samband med våldsbrott.

Tullen gör rekordbeslag på rekordbeslag i södra Sverige där alkoholen är avsedd för vidareförsäljning och langning. Tullverket ingriper dagligen mot denna typ av alkoholsmuggling. Brottsligheten sker i huvudsak vid införselorterna i Skåne och västra Sverige. Tullverket har nära samverkan med alla polismyndigheter inom ramen för den gemensamma handlingsplanen mot alkoholrelaterad brottslighet. Tullverket och polisen genomför åtgärder för att dels avslöja smuggling, dels medverka till att polisiära aktioner får resultat i form av avslöjade och lagförda illegala alkoholleverantörer.

Resurser krävs för att tullen och polisen skall kunna utveckla och fördjupa arbetet.

Tillsyn

De senaste 20 åren har antalet serveringstillstånd mer än trefaldigats i Sverige. Idag har över 10 800 krogar tillstånd att servera alkohol i landet. Färre än 20 av dessa får varje år tillståndet återkallat för att de misskött ordning och nykterhet eller serverat alkohol till unga, trots att det är väl styrkt att många krogar bryter mot alkohollagen varje vecka.

Förutom att alkohollagen behöver förtydligas bör ett antal politiska instrument förstärkas. Kommunerna behöver bli mer restriktiva när det gäller tilldelandet av nya serveringstillstånd. Kommunernas politiker behöver visa större politisk handlingskraft. Där tillstånd finns behöver mer tillsyn göras. Åldersgränserna måste hållas, ordning och nykterhet upprätthållas och öppettiderna på krogen bör kortas. Sköter inte kommunerna sitt uppdrag på det sätt alkohollagen föreskriver bör kommunen fråntas sitt tillsynsuppdrag och detta utföras av staten på den berörda kommunens bekostnad.

Föreslagna förändringar gynnar folkhälsan och därigenom minskar våldet.

Stockholm den 6 oktober 2009

Kent Härstedt (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (4)