Alkoholfri representation

Motion 1998/99:K329 av andre vice talman Eva Zetterberg (v)

av andre vice talman Eva Zetterberg (v)
Missbruket av alkohol är ett av de största samhällsproblemen
i Sverige. Man beräknar att 10-15 % av den svenska
befolkningen har alkoholproblem. Konsekvenserna av detta
är omfattande, inte bara vad gäller resursanvändningen inom
sjukvården, utan också vad gäller produktion och
arbetskapacitet.
Riksdagen har en omfattande representation med både inhemska och
utländska gäster. Riksdagen står då också som värd vid vissa måltider i
samband med dessa besök. Alkohol förekommer framför allt vid utländska
besök.
Motiven för representation med alkoholdrycker anses vara att utländska
gäster från Sydeuropa förväntar sig det. Konsumtionsutvecklingen i de
sydeuropeiska länderna visar dock att de är de enda länder som klarat av att
sänka alkoholkonsumtionen med de 25 % som WHO har satt upp som mål
för år 2000. En medvetenhet om alkoholens skadeverkningar och en aktiv
lagstiftning, i kombination med information om effekten av befolkningens
totala konsumtion, har lett till att konsumtionen av mineralvatten och,
framför allt, alkoholfritt öl har ökat i dessa länder.
Frankrikes socialminister, som inte är nykterist, försvarade den franska
lagen som förbjuder alkoholreklam, när världens största ölproducent hotade
att via EU-kommissionen tvinga Frankrike inför EU-domstolen. I de
nordiska länderna, som har lagar om reklamförbud, försöker man kringgå
bestämmelserna avseende reklamförbudet vid t.ex. stora idrottsarrangemang,
som VM i ishockey. Detta innebär att medan länder i södra Europa visar
återhållsamhet, så viker de nordiska länderna undan för alkoholprodu-
centernas påtryckningar.
Skälen till att en person inte vill förtära alkohol kan variera, alltifrån att
man är nykterist till att man, p.g.a. bilkörning, arbetsuppgifter i yrkeslivet,
utövande av idrotts- eller friluftsaktiviteter m.m., inte vill dricka alkohol-
drycker för stunden eller under en längre tid.
Den offentliga representationen kritiseras ofta av allmänheten, särskilt när
alkohol förekommer. Det anses stötande att politiker, och andra grupper i
samhället som har höga inkomster, dessutom i representationssammanhang
ofta bjuds på måltider där alkohol i olika former förekommer. Detta gäller
såväl företag som statliga eller kommunala bolag och myndigheter.
Riksdagen skulle kunna vara föregångare i det offentliga livet med att
införa alkoholfri representation i alla de sammanhang där riksdagen står som
värd. Riksdagen bör också rekommendera statliga och kommunala bolag,
myndigheter och förvaltningar, att helt avstå från, eller kraftigt minska
tillgången på, alkohol vid representation.
Det finns i dag både i handeln och i systembolagets butiker ett bra urval av
lämpliga drycker och Föreningen Fruktdrycker har ett batteri av goda råd för
den som vill ordna festliga måltider.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om alkoholfri representation.

Stockholm den 23 oktober 1998
Eva Zetterberg (v)
Nils-Erik Söderqvist (s)

Marianne Samuelsson (mp)

Elver Jonsson (fp)

Fanny Rizell (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)