Alkolås

Motion 2011/12:T328 av Lars-Axel Nordell (KD)

av Lars-Axel Nordell (KD)

1Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att installation av alkolås i bilar för dömda personer ska åtföljas av obligatorisk trafiksäkerhetsinformation för att minimera risken för återfall.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjligheten till körkort villkorat med alkolås ska finnas även när en läkare anmäler att en persons körkort bör återkallas på grund av alkoholproblem.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att teknik för att avslöja förare som är påverkade av alkohol, andra droger, trötthet eller sjukdom ska vara installerad i alla nysålda bilar inom EU så snart det är tekniskt möjligt.

2Motivering

Det sägs att världens första bilkrock ägde rum i San Francisco: i ett gatuhörn lyckades stadens enda två bilar krocka med varandra, eftersom man inte hade bestämt vilken sida av vägen man skulle köra på. Huruvida detta är skröna eller inte kan vara osagt, men man kan konstatera att trafiksäkerheten sedan den tiden löpande har förbättrats. Vägarna har gjorts säkrare genom att man breddat och förbättrat underlaget, infört vajerräcken och flerfiliga vägar. Bilarna har gjorts säkrare genom deformationszoner, krockkuddar och autobroms. Det som återstår är att göra förarna säkrare.

2.1Alkolås för rattfylleridömda

Många länder prövar eller inför nu obligatoriska krav på alkolås för bilförare som dömts för rattfylleri. Det bör vara ett krav för alla som blivit dömda för rattfylleri att de måste använda alkolås efter det att körkortet återfåtts. En sådan bestämmelse ska inte uppfattas som ett straff ovanpå böter och fängelse, utan som ett stöd för att minska risken för återfall i rattfylleri. Ett obligatoriskt system måste vara mer flexibelt för att inrymma alla typer av körkortsinnehavare oavsett eget innehav av bil och frekvensen hos bilkörningen.

Idag är det möjligt att få tillbaka körkortet tidigare om man installerar alkolås. En statlig utredning (SOU 2008:84), som överlämnades till regeringen hösten 2008, föreslår att den som dömts för rattfylleri skall få behålla körkortet på villkor att alkolås installeras. Detta system har funnits som försöksverksamhet i några olika län sedan 1999 och i hela landet sedan 2003. Vägverket har i ett flertal rapporter utvärderat försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse. För de personer som fullgjorde försöksverksamheten minskade antalet rattfylleribrott med cirka 60 procent (Källa: SOU 2008:84). Utredningens förslag om ett permanent system för villkorlig körkortsåterkallelse bör genomföras. Installation av alkolås i bilar för personer dömda för rattfylleri ska åtföljas av obligatorisk trafiksäkerhetsinformation för att uppnå minimal risk för återfall. Regeringen har aviserat en proposition om alkolås för rattfylleridömda.

Möjligheten till villkorat körkort bör finnas även när en läkare anmäler att en persons körkort bör återkallas på grund av alkoholproblem. Idag undviker läkare ofta att anmäla misstänkta rattfyllerister eftersom en indragning av körkortet skulle få stora sociala konsekvenser för den enskilde. Läkaren kan antas bli mer benägen att anmäla om möjligheten till villkorat körkort fanns.

2.2Krav på alkolås i nyproducerade fordon

De gemensamma EU-reglerna sätter i stor utsträckning ramar för vilka krav som kan ställas på olika typer av fordon. Den svenska regeringens strategi för alkolås siktar på att EU:s regler skall ändras så att det införs ett obligatoriskt krav på att alkolås, eller annan teknik som förhindrar rattfylleri, ska införas i alla nya lastbilar i kommersiell trafik samt i alla nya bussar i kommersiell trafik. Det finns ett växande intresse och stöd bland medlemsländerna för Sveriges strävan. Samtidigt är vi medvetna om att det finns olika syn på alkohol och kombinationen alkoholtrafik i Sverige och i andra EU-länder. Det är därför viktigt att Sverige (och andra medlemsländer) skall ha rätt att gå före i trafiknykterhetsarbetet och ställa hårdare krav än de EU-gemensamma.

Regeringen beslutade den 27 april 2009 att uppdra åt Transportstyrelsen att i samarbete med Vägverket och i samråd med berörda aktörer utreda hur ett införande av alkolås som obligatorium för vissa fordons- eller användarkategorier kan ske. Som exempel nämns skolskjutsar, bussar i lokaltrafik och transporter av farligt gods. Regeringens slutliga mål är att samtliga fordon på de svenska vägarna har en teknik som stoppar påverkade förare.

Det pågår en snabb utveckling av ny teknik för att avslöja förare som är påverkade av alkohol, andra droger, trötthet och sjukdom. Regeringen bör fastställa ett årtal för när teknik för att avslöja påverkade förare senast skall vara installerad i alla nyförsålda bilar. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) har föreslagit att sådan teknik bör vara obligatorisk i alla nyförsålda bilar så snart det är tekniskt möjligt. Sverige bör anhålla om att få bli försöksland inom EU för ett sådant krav. Ett enskilt medlemsland kan inte ställa särskilda tekniska krav på utrustningen i bilar. Eftersom ett sådant krav kan klassas som ett handelshinder, krävs det ett undantag från EU:s gemensamma regler. Införandet av ett sådant krav behöver ske i nära samverkan med bilproducenterna för att åstadkomma effektiva och samtidigt tekniskt och ekonomiskt realistiska regler.

Stockholm den 4 oktober 2011

Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (3)