Allmännyttiga bostadsföretag och lagen om offentlig upphandling

Motion 2004/05:Fi215 av Helene Petersson m.fl. (s)

av Helene Petersson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändringar i lagen om offentlig upphandling.

Motivering

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är i sin nuvarande form från 1992. Syftet är att upphandlingen ska ske affärsmässigt och i en öppen konkurrens. På så sätt används skattebetalarnas pengar på det mest effektiva sättet. Grundtanken är att alla aktörer på marknaden ska ha lika villkor.

Vi ställer oss naturligtvis bakom den principen. Verkligheten har dock visat sig vara betydligt mer komplicerad. Kommuner och kommunala bolag tvingas genom LOU:s regler till merarbete och ökad byråkrati. Det leder bland annat till allmän fördyring och ett stopp för nya idéer.

De här negativa effekterna blir särskilt påtagliga för de allmännyttiga bostadsföretagen. Det är inte acceptabelt i ett läge där behovet av nya bostäder till rimliga kostnader är mycket stort på många orter.

Regeringen bör därför ges i uppdrag att se över lagen om offentlig upphandling och eliminera de brister för framför allt de allmännyttiga bostadsföretagen som här har påtalats.

Stockholm den 23 september 2004

Helene Petersson (s)

Margareta Sandgren (s)

Martin Nilsson (s)

Carina Hägg (s)

Göte Wahlström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)