Allmänpolitisk debatt

Motion 2009/10:K291 av Betty Malmberg (m)

av Betty Malmberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att den allmänpolitiska debatten inte kan slopas innan en alternativ debattform har införts.

Motivering

Vid riksmötet 2009/2010 kommer det inte att hållas någon allmänpolitisk debatt. Vid riksmötet dessförinnan slopades den allmänna debattimman som infördes på försök år 2005. Möjligheterna för riksdagsledamöter att debattera valfria ämnen blir därmed färre och färre. Måhända har debattformen inte varit optimal men förändringarna är olyckliga och innebär en inskränkning för ledamöterna att utföra sitt förtroendeuppdrag. Förändringarna kommer sannolikt också att leda till att andra instrument såsom interpellationer och skriftliga frågor kommer att nyttjas än mer och att statsrådens redan oerhörda arbetsbörda därmed kommer att tyngas ytterligare. Dessutom innebär förändringarna att nya riksdagsledamöter får färre chanser att träna upp sin talar- och debatteknik i kammaren.

Undertecknad anser att riksdagen snarast bör återinföra den allmänpolitiska debatten och att den ska finnas kvar till dess att en alternativ möjlighet för ledamöterna att kunna debattera valfria ämnen har införts.

Stockholm den 29 september 2009

Betty Malmberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (1)