Alternativa fordonsbränslen

Motion 2003/04:N284 av Eva Flyborg (fp)

av Eva Flyborg (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en politik för alternativa fordonsbränslen.

Motivering

Vägtransporterna står för en stor andel av utsläpp av klimatgasen koldioxid. Detta är en följd av att vägtransporterna till nästan hundra procent är beroende av olja. Utan att det än så länge uppmärksammats särskilt mycket i Sverige, har EU nyligen lagt fram en strategi för alternativa vägtrafikbränslen samt antagit ett direktiv om biodrivmedel som syftar till att minska oljeberoendet i vägtransportsektorn. Ett skäl till detta är att minska miljöpåverkan, men EU:s initiativ syftar lika mycket till att öka försörjningstryggheten i transportsystemet genom att minska det ensidiga beroendet av ett bränsle.

En svensk strategi saknas i dag för alternativa vägtrafikbränslen och för uppfyllande av biodrivmedelsdirektivet. Enligt direktivet skall 2 procent av vägtrafikbränslena vara förnybara år 2005. År 2020 skall ca 20 procent vara alternativa bränslen, vilket innebär att det brådskar att formulera en svensk hållning i dessa frågor.

Sverige, inte minst Västsverige, har en hög fordonsindustriell kompetens. En svensk strategi för alternativa vägtrafikbränslen måste inte enbart utgå från bästa möjliga miljöeffekter utan också utgå från svensk fordonsindustri och dess kompetens.

Sverige är redan idag en ledande tillverkare av miljöfordon, när det gäller såväl personbilar som bussar. Denna position gäller det att utveckla. EU:s strategi för 20 procent alternativa bränslen år 2020 innebär att marknaden för miljöfordon kommer att växa mycket snabbt och omfatta miljontals nya fordon årligen. EU bedömer vidare att över hälften av dessa fordon kommer att vara gasdrivna, vilket överensstämmer med den inriktning svensk fordonsindustri hittills arbetat med: metangasdrivna bussar och personbilar.

Ett exempel på att svensk fordonsindustri ligger långt fram när det gäller metangasdrivna miljöbilar är att framtagandet av EU:s standard för godkännande av dessa fordon skett i samverkan med Volvo Personvagnar.

Svenska industriföretag behöver en stark hemmamarknad för att kunna växa på exportmarknaderna. Det är på hemmamarknaden man kan lansera nya produkter och pröva marknaden inför den hårda konkurrensen på världsmarknaden. Det är därför viktigt att vi snabbt påbörjar det nationella arbetet med vägtrafikbränslen enligt EU:s strategi och direktiv.

Stockholm den 5 oktober 2003

Eva Flyborg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)