Alternativbränsle och bränslesnåla bilar

Motion 2004/05:MJ501 av Viviann Gerdin och Sven Bergström (c)

av Viviann Gerdin och Sven Bergström (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att främja utvecklingen av alternativa bränslen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att främja utvecklingen av bränslesnåla fordon.1

  3. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om ett system för handel med överlåtbara utsläppslicenser enligt vad som anförs i motionen.

1 Yrkande 2 hänvisat till NU.

Motivering

Trots allt tal om att miljöanpassa olika delar av vårt samhälle så har Sverige idag Europas i särklass mest bränsleslukande personbilar. Ett genomsnitt av de nya bilar som kommer ut på den svenska marknaden släpper ut nästan 20 procent mer koldioxid per km än det europeiska genomsnittet. Vi ligger 10 procent över Finland och Tyskland som är näst sämst. Bara en femtedel av differensen mellan oss och resten av Europa förklaras av att vi har en låg andel dieselbilar. Den avgörande skillnaden är större bilar och starkare motorer.

De senaste åren har den ökande försäljningen av s k stadsjeepar ytterligare spätt på skillnaden mellan Sverige och EU. De förbrukar nämligen ca 50 procent mer bränsle än stora konventionella bilar. Och nästan 10 procent av nybilsförsäljningen i Sverige idag utgörs av stadsjeepar.

Det enda synbara i regeringens budget på detta område är den s k skatteväxlingen som går ut på att höja priset på bensin och diesel. Detta blir en ytterligare ekonomisk börda för många människor runt om i landet, särskilt de som saknar alternativ till bilen. Skattehöjningarna på bränslet blir en stor utgift för många hushåll som inte har någon fungerande kollektivtrafik att tillgå. Och det drabbar särskilt hårt på landsbygd och glesbygd som totalt sett släpper ut en mycket begränsad mängd koldioxid och därmed inte utgör något egentligt miljöproblem.

Enligt en beräkning som BIL Sweden gjort betyder regeringens bränsleskattehöjningar att en familj i t ex Ljusdal eller Torsby drabbas betydligt hårdare än en storstadsfamilj. Totalt sett blir skillnaderna i bränslekostnader flera tusen kronor. Det är ett stort hinder för de flesta människor som skulle vilja köra miljövänligt att bilar, som går på något annat än bensin och diesel, är för dyra för dem eller att alternativbränsle inte finns att tanka i närheten.

Det är viktigt att komma ihåg att det i första hand är bränslet som är miljöpåverkande, inte bilen i sig. Därför borde riksdagen söka forma styrmedel som tar sikte på att reducera koldioxidutsläppen och ge ökat stöd till alternativa bränslen i stället för att ensidigt och blint höja bränsleskatterna.

För att vara samhällsekonomiskt effektivt bör styrmedel i detta sammanhang eftersträva likabehandling av varje kilo koldioxid, oavsett varifrån det släpps ut. Dessutom bör styrmedlet utformas så att normala bilar inte blir dyrare att köpa eller att äga. Styrmedlet får inte försvåra en förnyelse av den svenska fordonsparken.

Det styrmedel som bäst skulle kunna uppfylla dessa krav borde enligt vår mening vara ett system för handel med överlåtbara utsläppslicenser. I ett sådant system kunde riksdagen fastställa att nyregistrerade personbilar inte får släppa ut mer än ett visst antal gram koldioxid per km (enligt EU:s testcykel). År 2002 låg genomsnittet för nya bilar på 198 g. EU:s mål för 2012 är 120 g. Genom att sänka taket lite för varje år kunde vi successivt normalisera den svenska bilparken. Generalagenter som marknadsför bilar med utsläpp över taket får köpa frigjorda licenser från generalagenter som sålt bilar med utsläpp under taket. Genomsnittsbilen kommer därigenom att ha ett utsläpp precis under taket. Handeln kan ske på en börs som organiseras av Vägverket eller av branschorganisationen BIL Sweden.

En stor fördel med handeln med utsläppslicenser vore att den ger alla incitament att välja bränslesnålare fordon. Det är viktigt att även utnyttja den reduktionspotential som finns hos mindre bilar. Deras ägare har också olika modeller, motorer och växellådor att välja bland. Genom att skapa ett incitament att välja lättare bilar och svagare motorer leder utsläppshandeln till att den genomsnittliga bilen blir billigare i inköp än vad som är fallet idag.

Utvecklingen på området med alternativa bränslen är idag mycket stark i de länder med mer påtagliga miljöproblem. Exempelvis lanseras i föregångslandet Brasilien 19 nya fordonsmodeller som går på etanol. Kalifornien är också känt som en delstat i USA med höga ambitoner på detta område. Det är dags för Sverige att också våga ta nya grepp för att skynda på en miljöriktig utveckling.

Att göra alternativa bränslen billigare och mer lätttillgängliga skulle medverka till att fler efterfrågar dem. För att minska koldioxidutsläppen bör alternativa bränslen ytterligare främjas ekonomiskt.

Stockholm den 2 oktober 2004

Viviann Gerdin (c)

Sven Bergström (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (3)