Amalgam

Motion 1993/94:So463 av Gullan Lindblad och Birger Hagård (m)

av Gullan Lindblad och Birger Hagård (m)
Undertecknade har i flera år motionerat i
amalgamfrågan, bl.a. om forskningsinsatser,
produktkontrollregister och uppföljning av socialstyrelsens
avvecklingsplan.
Av budgetpropositionens bilaga 6
(Socialdepartementet) framgår att regeringen
remissbehandlat Socialstyrelsens rapport om avveckling av
amalgam som tandfyllnadsmaterial (Ds 1992:95) och att
regeringen bereder frågan vidare med inriktningen att
kunna presentera ett förslag våren 1994. Vi ser fram mot
detta.
Av artiklar i pressen framgår emellertid att avvecklingen
enbart skall gälla barn- och ungdomstandvården. Fem
landsting har redan bestämt sig för en avveckling av
amalgamanvändningen i barn- och ungdomstandvården.
Blekinge läns landsting har beslutat att
amalgamanvändningen skall upphöra även inom
vuxentandvården.
En viktig faktor i amalgamfrågan har varit tandläkarnas
tveksamma inställning. Vid sin extra kongress den 18
december 1993 beslutade emellertid Tandläkarförbundet
att ta ställning för en successiv avveckling av
amalgamet.
Vi vill med denna motion framföra vår mening att
Socialstyrelsens avvecklingsplan bör fullföljas. Siktet bör
vara en full avveckling 1997.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en avvecklingsplan av
amalgamanvändningen i all tandvård fram till 1997.

Stockholm den 24 januari 1994

Gullan Lindblad (m)

Birger Hagård (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)