Amalgamförbud

Motion 1993/94:So469 av Siw Persson och Kenth Skårvik (fp)

av Siw Persson och Kenth Skårvik (fp)
Kvicksilver är sedan flera decennier väl känt som
miljöförorening, och det står också i regeringens
proposition 1993/94:110 Bättre kontroll över miljöfarligt
avfall, bl.a. på sidan 12 ''Kvicksilver i miljön. Regeringens
förslag: För att begränsa skadorna i Sveriges miljö av
kvicksilver bör inte bara vidtas åtgärder internationellt och
nationellt som minskar nyanvändning. Också kvicksilver
som finns utspritt i samhället i varor och produkter bör
samlas in effektivt och tas om hand säkert.''
I kemiska risker på gränsvärdeslistan AFS 1981:8
beskrivs kvicksilver som ett gift och hur det ska behandlas. I
ett särtryck beskrivs att amalgam ska behandlas med samma
riskbedömning som kvicksilver.
Tandvården har i alltför många år bidragit till
nedsmutsningen av naturen och belastningen på människan
genom sin användning av amalgam, som innehåller 50 %
kvicksilver.
Det har visat sig att kvicksilver från amalgam är en stor
belastning på den yttre miljön i samband med kremeringar
och i rötslam, då stora mängder kvicksilver och andra
metaller avgår från amalgamfyllningar och ut i avföringen.
Det kan inte försvaras att tandvården ska få använda och
sprida tonvis av detta gift.
Vi kräver därför ett omedelbart förbud mot användning
av amalgam som tandfyllnadsmaterial.
Fram till totalförbudets genomförande föreslår vi, att
varje ny amalgamfyllning beläggs med en pant i storlek
motsvarande minst batteripanter, dvs. 20 x den pant som ett
batteri beläggs med.
De medel som på ovanstående sätt insamlas ska avsättas
i en särskild fond för omhändertagande och destruktion av
kvicksilvret, så att giftet inte sprids vidare.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om totalförbud mot användning av
amalgam,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om pant på amalgamfyllningar,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en särskild fond för
omhändertagande och destruktion av kvicksilver.

Stockholm den 24 januari 1994

Siw Persson (fp)

Kenth Skårvik (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (6)