Amatörteaterverksamheten

Motion 1992/93:Kr282 av Ingegerd Sahlström och Anders Nilsson (s)

av Ingegerd Sahlström och Anders Nilsson (s)
Amatörteatern spelar en viktig roll i det svenska
kulturlivet. Nya grupper, nya konstellationer, festivaler och
utbildningar visar en levande folkrörelse. Allt fler i vårt
samhälle ägnar sig åt amatörteater.
En av de stora riksföreningarna för amatörteater, ATR,
redovisar för verksamhetsåret 1991 att bara inom denna
organisation har 6 500 
föreställningar spelats för 687 000 
personer. Medlemmarna är 32 800.
En 
annan av riksorganisationerna, ATF, har 46
medlemsorganisationer samt 24 centralorganisationer
såsom fackförbund, bostads-, folkbildnings- och
ungdomsorganisationer anslutna till sin verksamhet.
Noteras bör också att en mängd små
teatersammanslutningar finns runt om i landet. Någon
statistik finns dock inte för dessa föreningar. Vi kan ändå
konstatera att amatörernas ''folkteater'' är den största
teatern i landet.
Amatörteatern kan om man så vill ses som en motpol till
den passiva, konsumerande kulturupplevelsen. Intresset
visar att människor har ett behov att själv få vara med och
skapa. Inom amatörteatern kan var och en efter sitt
önskemål finna utlopp för sin kreativitet; skådespeleri,
sömnad, måleri, snickeri m.m.
Skapandet av en scenisk verklighet ger också nya
perspektiv på den egna situationen. Inom amatörteatern
arbetar man också i hög grad med nyskriven text. Det synes
finnas en stark vilja att fånga och formulera det skeende
som pågår. På scenen visar man sin bild av världen oavsett
om det handlar om en liten komedi eller en politisk
nyårsrevy. Man har roligt -- och publiken strömmar till!
Amatörteatern har tämligen starka organisationer. En
viktig del av riksförbundens verksamhet är den utbildning
man erbjuder sina medlemmar. Hos de flesta finns en
strävan att förbättra sitt uttryckssätt, att utveckla den egna
förmågan, att söka en större publik, att förbättra sina
praktiska förutsättningar. För amatörteaterutövarna är det
en självklarhet att söka en utveckling. På samma sätt som
ett fotbollslag strävar efter att ta sig upp i serietabellen,
strävar amatörteatergruppen efter att nå ''nya höjder''.
Ibland kan en sådan grupp prestera föreställningar som får
en lyskraft som kan överglänsa många professionella
produktioner.
Den professionella teatern och amatörteatern är
varandras komplement. Båda teaterformerna behövs.
Även om det är två skilda verksamheter vore det önskvärt
om större samarbete kunde uppnås.
Det finns goda exempel på teatrar där professionella
teaterarbetare och amatörer arbetar tillsammans -- Skånska
teatern och Angeredsteatern. Det finns också starka
amatörkonstellationer som söker samarbete med
professionella krafter: Studieteatern i Malmö och
Kulturhuset i Halmstad.
Vi kan konstatera att amatörteatern finns i hela landet.
Riksorganisationer finns och mängder av teatersällskap.
Vissa önskemål blir dock allt tydligar.
Ledare
På samma sätt som idrottsrörelsen står och faller med
sina tränare och ledare, behöver amatörteatern sina
förgrundsgestalter. För att verksamheten i en region skall
nå stabilitet är det av stor betydelse om det finns någon som
arbetar med amatörteatern på heltid. Arbetsuppgifterna
bör vara av samordnande karaktär: leda grupper, samordna
behov, ordna utbildningar, söka samverkan med andra
kulturutövare m.m.
Amatörteatercentrum
I ett regionalt centrum för amatörteatern skulle lokaler
finnas som kan användas av flera grupper. Där skulle finnas
en grundläggande teknisk utrustning vad avser ljud- och
ljusteknik. Där kan viss scenografi sparas från olika
projekt, för att sedan återanvändas i nya uppsättningar. En
verkstad skulle kunna göra det möjligt att bygga och måla
dekorationer. Ett klädförråd skulle kunna vara en resurs för
samtliga teatergrupper i regionen.
Utvecklingsmöjligheter skulle genom gemensamma
aktiviteter kunna erbjudas teateramatörerna i regionen.
Från centret kan de små teatergrupperna ute i regionen
exempelvis hyra teknik.
Enligt vår mening borde varje region med en livaktig
amatörteaterverksamhet uppmuntras att skapa ett
amatörteatercentrum för sin verksamhet.
En satsning på amatörteatern är en satsning för ökad
kreativitet. Anslaget till amatörteatern bör ökas. Statens
kulturråd bör tilldelas ytterligare meddel -- 600 000 
kr -- för att stödja landets
amatörteaterorganisationer.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om amatörteaterverksamheten.

Stockholm den 25 januari 1993

Ingegerd Sahlström (s)

Anders Nilsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)