Ändring av behörighet för sjöpersonal

Motion 2005/06:T605 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Rolf Lindén (s)

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Rolf Lindén (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändringar i 2 kap. 3 § (SFS 1998:965) förordningen om behörigheter för sjöpersonal.

Motivering

I dag seglar flera fartygsbefäl som överstyrmän med sin klass 2-behörighet i närfartsområde. De har inte några möjligheter att höja sin behörighet utan att sluta eller ta tjänstledigt för att segla som andrestyrman i oceanfart.

Då det i dag råder brist på seniorbefäl (överstyrmän och befälhavare) och inte på juniorbefäl (andrestyrmän) hamnar man i en situation där seniorbefäl med anställning skall ut och söka juniorbefattningar som är ett fåtal.

Om man ändrar i kraven för att bli sjökapten, 2 kap. 3 §, till att de 18 månader som skall göras i Europafart och oceanfart kan göras i närfart eller vidsträcktare fart skulle man utan att sänka kvaliteten på framtida befälhavare kunna få bort underskottet på seniorbefäl och låta överstyrmän och andrestyrmän kliva upp och ta framtida befälhavartjänster i rederierna de verkar i.

Stockholm den 28 september 2005

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Rolf Lindén (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)