Ändring av lagen om allmännyttiga bostäder

Motion 2005/06:Bo209 av Gunnar Nordmark (fp)

av Gunnar Nordmark (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ändring av lagen om allmännyttiga bostäder.

Motivering

Vid ett antal tillfällen har under de senaste åren försäljning av hyresfastigheter tillhörande kommunala bostadsbolag stoppats av länsstyrelser med hänvisning till lagen om allmännyttiga bostäder. Det är i första hand på mindre tätorter på svensk landsbygd eller i större städer utanför de tre storstadsområdena som detta har skett. Som skäl till länsstyrelsernas beslut har ofta angivits att försäljningarna skulle sätta bruksvärdessystemet ur spel eller att det inte kommer att finnas tillräckligt stort antal jämförbara lägenheter kvar i det aktuella området. Behovet av att det skall finnas ett tillräckligt stort antal jämförbara lägenheter inom allmännyttan motiveras av att detta skall kunna användas i samband med hyressättningar.

Besluten har tagits trots att det i fullmäktigeförsamlingarna som fattat beslut därom rått full enighet om försäljningarna och trots att beslutet om försäljningar har stötts eller inte mötts av invändningar från vare sig hyresgästföreningar eller fastighetsägarföreningar. Genom att försäljningarna inte har kunnat genomföras har det inneburit att företagsekonomiskt motiverade affärer ej kunnat genomföras och att mindre tätorter hindrats från att få lokalt förankrade hyresvärdar med ambitioner att utveckla hyresrättsboendet på den aktuella orten. Kommunpolitiker som velat skapa en bättre balans i ägandet av hyres-fastigheter i den egna hemkommunen har såväl förhindrats att göra detta som förhindrats att vidta en försäljning som skulle förbättra den kommunala ekonomin.

Lagen om allmännyttiga bostäder är i första hand skriven ur ett storstadsperspektiv. De paragrafer som reglerar försäljning av fastigheter inom de allmännyttiga bostadsföretagens bestånd har till en del tillkommit för att försvåra omfattande utförsäljningar av hyresfastigheter i de tre svenska storstäderna. På framför allt mindre svenska tätorter på svensk landsbygd och i medelstora svenska städer omöjliggör i praktiken kravet som finns i lagen om allmännyttiga bostäder om att det måste finnas jämförbara lägenheter kvar i allmännyttans bostadsbestånd att en kommun eller dess bostadsbolag kan förfoga över och förvalta sin egendom på det sätt som är bäst både för kommuninnevånare och hyresgäster.

Lagen om allmännyttiga bostäder bör därför ändras på ett sådant sätt att de hinder som angivits ovan för små och medelstora kommuner att genomföra försäljningar av sitt hyresbostadsbestånd inom allmännyttan avskaffas. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 27 september 2005

Gunnar Nordmark (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)