Ändringar i förmånsrättslagen

Motion 2005/06:L271 av Inger Jarl Beck (s)

av Inger Jarl Beck (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändringar i förmånsrättslagen.

Motivering

Idag följer inte förmånsrättslagen övrig lagstiftning när det gäller för anställda att få sina innestående lönefordringar utbetalade.

Förmånsrätten gäller endast för intjänad lön de tre senaste månaderna före konkurs­datumet. Lagen tar inte hänsyn till när lönen förfaller till betalning utan endast till intjänandedatum. Dessa tidpunkter kan skilja på nästan två månader. Det är mycket vanligt att anställda har en månads innestående lön, vilket innebär att löneutbetalning sker först den 27:e i nästkommande månad.

Först när lönen uteblir tar den anställde kontakt med sin fackliga organisation med begäran om hjälp. Därefter följer förhandlingsordningen enligt medbestämmandelagen. Tiden från när fordran uppstår till tidpunkten för konkursansökan blir mycket kort och en förutsättning för att en anställd skall få lönegaranti är att företaget försätts i konkurs. I vissa fall tappar den anställde hela lönefordran. Tidsfristen i förmånslagen bör förlängas för löntagare.

Maximibeloppet för lönegaranti är fyra prisbasbelopp. En industriarbetare med genomsnittslön som är anställd i ett företag som går i konkurs och som har sex månaders uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd kommer med nuvarande regler inte att kunna få ut lönefordran för hela uppsägningstiden och inte heller för sin innestående semesterlönefordran. Maximibeloppet bör därför höjas för att omfatta fordran att motsvara minst en industriarbetares lagliga uppsägningstid och intjänade semester.

Stockholm den 27 september 2005

Inger Jarl Beck (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)