Ändringar i systemet för trängselskatt

Motion 2006/07:Fi273 av Bosse Ringholm och Mikael Damberg (s)

av Bosse Ringholm och Mikael Damberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändringar i systemet för trängselskatt.

Motivering

Erfarenheterna av Stockholmsförsöket visar att det är möjligt att förenkla och effektivisera det tekniska systemet. Därför föreslår vi att följande förändringar och förbättringar införs i trängselskattesystemet.

 • Det bör bli möjligt för bilisterna att betala mot faktura inom 30 dagar, då det gör det lättare för betalarna att få en överblick. För att vara säker på att man inte skall drabbas av expeditionsavgifter eller tilläggsavgifter bör man även göra det möjligt att kunna förtidsbetala, på så sätt minskar också behovet av kontanta betalställen.

 • Skatten bör göras avdragsgill, huvudregeln är att en skatt är en kostnad och därför är avdragsgill som kostnad i näringsverksamhet och i tjänst. Det har visat sig att nuvarande regler har gett arbetstagare som använder bil i tjänsten svårigheter att få korrekt ersättning. Nuvarande regler innebär att arbetsgivaren måste räkna ut vad arbetstagaren först skall ha kvar i netto, alltså efter marginalskatten, för att sedan kunna betala ut för trängselskatten. Dessutom betalas detta uppräknade belopp ut som lön, och på detta skall sedan arbetsgivaravgifter betalas som på vilken lön som helst. Om inte arbetstagaren får hela beloppet betalar han eller hon en del av trängselskatten själv. Den ökade lönen kan även i lägre inkomstskick innebära att man går miste om inkomstbeprövade bidrag, som t.ex. bostadsbidrag utan att den reala inkomsten höjs.

 • Det har visat sig att vissa företag lägger på en avgift för trängselskatt för att täcka bolagsskatten. En avdragsrätt skulle minska dessa problem.

 • Överskottet av inkomsten från trängselskatten bör även användas till kollektivtrafik och inte bara förbifarten. Man bör dessutom använda överskottet för direkta trafikförbättringar i Stockholms stads gatunät där man faktiskt kör om man betalar trängselskatt. Det är viktigt att de som betalar skatt ser ett snabbt och tydligt återförande av skattemedlen – och inte behöver vänta i 15 år på ett resultat. Det är viktigt att påpeka att överskottet bör komma utöver de övriga väg- och järnvägsanslagen.

 • Regeringen bör även se till att tillräckligt med pengar återförs så att de 16 nya direktbusslinjerna kan behållas.

Vi föreslår även följande förbättringar i systemet:

 • Man skall inte använda transponder generellt. Kamerorna har fungerat tillräckligt bra. Möjligen kan man behålla transpondrar som ett komplement för dem som har särskilda behov.

 • Förbättrad kundtjänst, mer av fullständig ärendehantering och hjälp med hela ärendet.

 • Bättre stöd för betalning från personer med skyddade identiteter.

 • Bättre rapporter till företagen så att de enklare kan hantera och kontrollera fakturor.

 • Att det införs bättre rutiner vid ägarbyten.

 • Att alla kommer att erbjudas att betala med autogiro.

 • Förenkla hantering av autogiron och anmälan om autogiro.

 • Fordonsägaren behöver inte vara betalare, vem som helst skall kunna åtta sig betalningsansvaret för ett eller flera fordon. Det öppnar för möjligheten att enskilda företag erbjuder förtidsbetalningar och svarar för att trängselskatten blir betald i rätt tid.

Stockholm den 31 oktober 2006

Bosse Ringholm (s)

Mikael Damberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)