Angående komplett garnison i Boden

Motion 2017/18:1654 av Krister Hammarbergh (M)

av Krister Hammarbergh (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att upprätta en komplett armégarnison i Boden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Efter ett par år av militär avspänning så ökar åter den militära aktiviteten i vårt närområde. Nordkalotten med dess geografiska koppling till Arktis är inget undantag.

Det är viktigt att svensk förmåga att försvara det egna territoriet åter byggs upp. Avgörande för denna förmåga är vältränade förband, men även samtränade förband mellan olika vapengrenar.

Idag är framförallt arméns olika delar utspridda över stora delar av landet. Samövandet är begränsat till ett fåtal dagar under större övningar. Detta påverkar försvarsförmågan på ett negativt sätt.

Det är viktigt att det finns en eller flera kompletta garnisoner i landet. Bodens garnison omfattar idag infanteri, pansar och artilleri. Innan de socialdemokratiska regeringarna påbörjade förbandsnedläggningarna så omfattade Bodens garnison även signaltrupper, ingenjörstrupper och arméflyg.

Det behövs en komplett garnison för att svenska arméförband skall kunna öva i den utsträckning som är nödvändig. Det är därför av vikt att Bodens garnison tillförs kompetenser inom luftvärn och ingenjörstrupper. Bodens garnison har ett nära och fungerande samarbete med Norrbottens flygflottilj i Luleå. Det ger därmed goda möjligheter till samövning mellan arméförband och flygvapen.

Det har i ett antal försvarsbeslut argumenterats för just garnisonstanken men i praktiken har utvecklingen varit den motsatta. När svensk försvarsförmåga nu åter skall byggas upp så bör uppgraderingen till kompletta utbildnings- och övningsplattformar genomföras.

Krister Hammarbergh (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)