Anläggande och underhåll av skoterleder

Motion 2000/01:MJ820 av Monica Öhman m.fl. (s)

av Monica Öhman m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om anläggande och underhåll av skoterleder.
Motivering
År 1997 avsattes 30 miljoner kronor av Naturvårdsverkets budget till
byggande av skoterleder m.m. för att bland annat främja säkerhet samt
minska konflikterna med andra näringar i naturen. Dessa medel skulle få
användas under 3 år.
De 30 miljoner kronorna minskade i samband med budgetarbetet 1998 till
10 miljoner kronor. Detta i ett läge när kommuner och skoterorganisationer
började bli klara med sina ansökningshandlingar. Detta i sin tur har inneburit
att det idag finns många planerade projekt men inga pengar att fördela.
Skotertrafiken är inte bara ett nöje utan betyder väldigt mycket socialt för
många familjer under framförallt vårvintern. Det som kanske betyder mest av
allt är att många turistanläggningar satsar stort på skoterturism och då är
lederna ett måste.
Vi anser också att man skall ställa höga krav på skoteråkare vad gäller
hänsyn till natur, djur, skidåkare osv. Men för att kunna vara bestämd i kravet
mot skoteråkare måste det finnas leder som man kan hänvisa till.
Det är viktigt att arbetet får fortsätta med anläggande och underhåll av
skoterleder för miljön och säkerhetens skull. Därför är ett fortsatt system med
bidrag nödvändigt.

Stockholm den 4 oktober 2000
Monica Öhman (s)
Birgitta Ahlqvist (s)
Lars U Granberg (s)
Lennart Klockare (s)
Kristina Zakrisson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (2)