Anmälningsavgift vid överklagande av bygglov

Motion 2013/14:C303 av Stefan Caplan (M)

av Stefan Caplan (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man bör överväga att införa en anmälningsavgift vid överklagande av bygglov i första instans.

Motivering

När ett bygglov beviljas så inkommer ofta överklagande som då förlänger och fördyrar processen för dem bygglovet berör. Inte sällan är det olika typer av boenden för människor som behöver extra stöd som överklagas. Exempel på bygglov som överklagas är boenden för personer med intellektuella funktionshinder där grannar, andra boende och verksamheter i dess närhet överklagar. Ett bygglov beviljas av kommunen och överklagas detta så går ärendet vidare till länsstyrelsen och ibland även vidare till överprövande instanser. Hela denna process är, förutom den förlängda tiden, en dyr process för samhället. Jag menar att det borde finnas någon form av anmälningsavgift vid överklaganden av bygglov till första instansen. Därför anser jag att man bör se över möjligheten att överväga införandet av en anmälningsavgift vid överklagande av bygglov till första instansen.

Stockholm den 26 september 2013

Stefan Caplan (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)