Anmälningsplikt inom vården

Motion 2007/08:So219 av Eva Flyborg (fp)

av Eva Flyborg (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om anmälningsplikt inom vården.

Motivering

Regelbundet mördas en kvinna av någon hon känner eller har en nära relation till. En del kvinnor tar livet av sig efter att ha blivit utsatta för våld i åratal. Misshandel kan också ge upphov till en rad följdsjukdomar. Långvarig stress kan till exempel utlösa hjärtinfarkt, och många misshandlade kvinnor lever i ett ständigt stresstillstånd. Många kvinnor blir också utsatta för våld under graviditeten, ibland med skador också på fostret. Trots detta anser inte Socialstyrelsen att frågor om våld ska ställas av mödravården. Däremot ställs alltid frågor om alkohol och rökning på grund av att de orsakar ohälsa. Frågor om våld och misshandel förekommer inte heller regelmässigt vid sjukhus- och läkarbesök. Tandläkare som uppsöks av kvinnor på grund av utslagna tänder har inte heller någon skyldighet att ställa frågor om kvinnorna är utsatta för misshandel.

Att regelmässigt fråga kvinnor, när det är medicinskt befogat, om de är utsatta för våld i samband med besök på t.ex. mödravårdscentralen, vid läkar- och sjukhusbesök samt i samband med utslagna tänder är en relativt enkel åtgärd som skulle kunna få stor effekt för utsatta kvinnor. Möjligtvis skulle ett obligatoriskt införande av att frågor ska ställas, samt anmälningsplikt i de fall där misshandel bekräftas, vara lämpliga åtgärder. Jag vill att regeringen ser över frågan och återkommer med förslag.

Stockholm den 28 september 2007

Eva Flyborg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-09-28 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)