Anpassning av utbildningar för de lokala arbetsmarknaderna

Motion 2017/18:3111 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra utbildningarna mer relevanta för de lokala arbetsmarknaderna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Målet för den högre utbildningen och forskningen är att den ska hålla en hög kvalitet internationellt sett och bedrivas effektivt. Vidare ska den ge alla likvärdiga möjligheter att högskoleutbilda sig samt lärosätena ska aktivt främja och bredda rekryteringsvägarna till högre utbildning. Här skiljer sig dock förutsättningarna åt, inte bara geografiskt.

Regeringen framhåller i sin budgetproposition för 2017 att högre utbildning ska göras tillgänglig i hela landet, via distansutbildningar och lokala lärcentra. Vidare menar man att högskolor och universitet har en viktig uppgift att anpassa utbildningen efter morgondagens arbetsmarknad och att de förnyas och anpassas efter de förhållanden som finns på den lokala arbetsmarknaden.

Landsbygdskommittén bedömer att utbildningarna idag inte möter upp behoven av kvalificerad arbetskraft ute i landsbygden. Detta är oroande och jag konstaterar att mer behöver göras för att bättre möta upp landsbygdens behov av kvalificerad arbetskraft.

I enlighet med Landsbygdskommitténs yttrande, anser jag att de indikatorer som styr resurstilldelningen till landets högre utbildning, bör ses över för att göra den mer relevant för den lokala arbetsmarknaden.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)