Anslaget till Marionetteatern

Motion 1998/99:Kr209 av Elisabeth Fleetwood (m)

av Elisabeth Fleetwood (m)
I kulturpolitiken bör mångfald och kvalitet vara klara
kriterier.
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen innebär ökade internationella
kontakter inte minst inom det kulturella området. Vår svenska kultur har fått
en särskild betydelse för vår nationella identitet.
Marionetteatern har under de senaste åren undergått en omstrukturering,
vilket bl. a. medfört fördubblad publikkapacitet, utökad museiverksamhet
och ökande internationell efterfrågan.
Teatern har också under kulturhuvudstadsåret celebrerat sitt 40-års-
jubileum.
Under de gångna 40 åren har Marionetteatern varit en föregångare inom
barnkulturen med ett varierat utbud alltsedan 1958. Teatern kan göra anspråk
på att betraktas som pionjär vad beträffar det internationella kulturutbudet.
Marionetteatrarna intar en topposition på de internationella dockteatrarna.
Verksamheten bedrivs i dag med anslag från Stockholms stad
(1 750 000 kronor) och från staten (1 062 000 kronor). Därutöver tillkommer
egna intäkter.
De tillgängliga medlen är dock otillräckliga för att säkerställa fortsatt
verksamhet. Det krävs utökade resurser.
Med riksdagens beslut om Marionetteatern som statligt riksintresse som
bakgrund, bör det statliga anslaget för 1999 höjas i nivå med Stockholms
anslag, således med 700 000 kronor.
Höjningen bör finansieras genom omprioriteringar inom anslaget.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar om höjt anslag till Marionetteatern i enlighet med
vad som anförts i motionen.

Stockholm den 21 oktober 1998
Elisabeth Fleetwood (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)