Anslagsmotion utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Motion 2005/06:Fö259 av Ola Sundell m.fl. (m)

av Ola Sundell m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 6 enligt uppställningen:

Regeringens förslag

Vårt förslag

6:1

Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande insatser

6:2

Materiel, anläggningar samt forskning och utveckling

38 735 138 000

+400 000 000

Summa förändringar

+400 000 000

Motivering

Det är vår uppfattning att Sverige skall öka sin förmåga att medverka i internationella operationer. Vi skall aktivt delta i uppbyggnaden av EU:s nya snabbinsatsstyrkor. Sverige skall på sikt kunna bidra med en egen battle-group i enlighet med EU:s rekommendationer.

Risken att omställningskostnaderna är underskattade liksom att den önskade utvecklingen inte ryms inom angiven ram innebär att vi förordar en väsentligt mindre besparing på det militära försvarets anslag (6:1 och 6:2) än regeringen.

Det militära försvaret bör således utvecklas på en högre nivå än vad regeringen föreslår. Anslagen 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och internationella insatser m.m. och 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling tillförs 400 000 000 kronor utöver regeringens förslag. Någon fördelning mellan de två anslagen görs ej.

I den redovisning regeringen gett riksdagen anges inte kostnaderna för de enskilda materielprojekten, inte heller om materielen finns att köpa på annat håll eller ens om insatsförsvaret har behov av dessa projekt. Därför är det viktigt att den materielplan som föreläggs riksdagen är spårbar. Detsamma gäller generellt för regeringens årliga resultatredovisning. Denna utgör en grund för den fortsatta verksamheten inom respektive område som riksdagen skall fatta beslut om. Det bristande underlaget utesluter en självständig och korrekt bedömning av Sveriges folkvalda. Att regeringen muntligen vill komplettera informationen förändrar inte detta.

Av detta skäl motsätter vi oss godkännande av vad regeringen föreslår om anskaffning av viktigare materielprojekt. Regeringen bör återkomma till riksdagen med nytt förslag som är spårbart.

Vår strävan är att få ett bättre försvar för de pengar som nu satsas. Ser vi på våra grannländer så har de idag fler insatsförband än vad Sverige kan sätta upp, trots lägre försvarsanslag. Sverige försvaras inte av staber och förvaltningar. De fasta kostnaderna måste reduceras och ge utrymme för insatsförband och nationella förband med tillhörande förbandsverksamhet.

Stockholm den 5 oktober 2005

Ola Sundell (m)

Rolf Gunnarsson (m)

Karin Enström (m)

Carl-Axel Roslund (m)

Patrik Norinder (m)

Anna Lindgren (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)