Anställda och datoranvändning

Motion 1998/99:K239 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

av Tanja Linderborg m.fl. (v)
Den kraftigt växande datoranvändningen på arbetsplatser har
skapat ett tomrum vad gäller lagstiftning om den enskildes
integritet på arbetsplatsen. Det handlar om regler vad gäller
arbetsgivares möjlighet att kontrollera t.ex. den anställdes e-
post, elektroniska dokument, när datorn används, vilka
program som använts etc.
Åtskilliga tusentals anställda arbetar vid en nätansluten dator och med rätt
tekniskt kunnande kan exempelvis arbetsgivaren se vad som hänt och händer
vid varje dator i nätverket. I princip behöver den nätverksansvarige eller
arbetsgivaren inte befinna sig på arbetsplatsen för att gå in i de anställdas
datorer. Via Internet kan man från bostaden koppla in sig på arbetsplatsens
nätverk och se vad som händer på arbetsplatsen. E-post, dvs. brev som
skickas via datorer, håller i en rasande takt på att förändra vårt sätt att
kommunicera med varandra. Ett allvarligt problem med e-posten är att den
personliga integriteten inte är skyddad. Exempelvis kan arbetsgivare läsa
anställdas e-post och privata dokument.
Ovanstående problembeskrivning är särskilt allvarlig för en person som
arbetar inom offentlig sektor och som vill använda sig av sin meddelarfrihet
för att påtala misshälligheter på arbetsplatsen. Men för alla anställda såväl
offentligt som privat, är det olyckligt med skilda regler för (personliga)
dokument som finns i hans eller hennes skrivbord, arbetsbänk och samma
dokument i datorn.
Datorer och programvaror är arbetsgivarens egendom och de flesta
arbetsgivare tillåter sina anställda att använda dessa för personligt ändamål
men lagarna är diffusa vad gäller den personliga integriteten på arbetsplatsen.
Eftersom IT-samhället nu utvecklas så snabbt är det viktigt att lagarna följer
med, och vi anser därför att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att komma
med förslag på ny lagstiftning inom detta område.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagstiftning om anställdas
integritet på arbetsplatsen enligt vad som anförts i motionen.

Stockholm den 18 oktober 1998
Tanja Linderborg (v)
Ingrid Burman (v)

Rolf Olsson (v)

Lena Olsson (v)

Yvonne Oscarsson (v)

Sven-Erik Sjöstrand (v)

Tasso Stafilidis (v)

Alice Åström (v)

Sture Arnesson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)