ANT-undervisningen för lärare

Motion 1993/94:Ub620 av Gudrun Norberg m.fl. (fp, c, m, v, s, kds)

av Gudrun Norberg m.fl. (fp, c, m, v, s, kds)
CAN:s undersökningar under senare år bland elever i
årskurs 9 visar att tonåringarna känner stort missnöje med
den information de fått om ANT (alkohol, narkotika,
tobak). Elevernas konsumtion av alkohol, narkotika och
tobak tenderar samtidigt att öka.
Den bristfälliga utbildningen i skolan har sannolikt sin
grund i att lärarutbildningen i ANT-frågor är otillräcklig.
Lärarkåren får själv inte tillräcklig ANT-utbildning från
början och fortbildningen om ANT har närmast upphört.
Tidigare höll denna stundtals mycket hög kvalitet, då
länsskolnämndernas ANT-konsulenter kunde påverka
lärarnas fortbildning.
Till detta kommer att elever, som blir föremål för sociala
myndigheters agerande eller skolkuratorer, också möter en
yrkeskår som fått en mycket bristfällig information om
ANT i anslutning till socionomutbildningen. Även
läkarutbildningen är på vissa universitetsorter undermålig i
beroendelära och beträffande vissa vårdhögskolor närmast
obefintlig.
Under ett antal år har detta missförhållande påtalats i
riksdagen genom olika motioner och på andra vägar.
Riksdagen har dock konstaterat att den haft föga möjlighet
att direkt påverka kursplanerna, eftersom detta delegerats
till utbildningsenheterna. Det har numera fastslagits att
statsbidraget till den högre ubildningen skall relateras till
den utvärdering, som de studerande ger i anslutning till
kurserna och myndigheternas granskning av
måluppfyllelsen i utbildningen. Därvid skulle riksdagen
kunna påverka ANT-utbildningen genom att sätta ANT-
kurser som ett kriterium bland andra för hur utbildningen
totalt lyckats.
Det finns numera utomordentligt material och moderna
metoder för en kvalitativt god undervisning inom ANT.
Inom nykterhetsrörelsen har det utbildats goda pedagoger.
Olika ANT-projekt inom ramen för folkhälsoinstitutets
projektbidrag har också ökat antalet informatörer. Det
torde finnas goda förutsättningar för att med omedelbar
verkan kunna ge en kvalitativt god utbildning och
fortbildning i ANT-frågor.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ANT-kunskap inom den högre
utbildningen.

Stockholm den 20 januari 1994

Gudrun Norberg (fp)

Bertil Danielsson (m)

Gunhild Bolander (c)

Fanny Rizell (kds)

Maj-Inger Klingvall (s)

Eva Zetterberg (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)