Antalet valkretsar i kommunerna

Motion 2001/02:K291 av Claes Stockhaus (v)

av Claes Stockhaus (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till ändring i vallagen som innebär att en kommun får delas in i högst två valkretsar.

2 Bakgrund

Utgångspunkten i vallagen är att en kommun utgör en valkrets. Emellertid får en kommun som har fler än 6 000 personer som har rösträtt indelas i två eller flera valkretsar om det finns synnerliga skäl därtill. Finns det däremot fler än 24 000 röstberättigade i kommunen, eller om det för kommunen skall utses minst 51 fullmäktige, skall kommunen delas in i två eller flera valkretsar.

3 Motivering till ändring

Systemet med möjlighet till flera valkretsar i en kommun må ha sin historiska förklaring, exempelvis geografiska, resultat av tidigare kommunsammanläggningar etc., men det innebär i praktiken en spärr för små partier. Ju fler valkretsar, desto svårare att ta ett mandat i kommunfullmäktige. Det kan också slå väldigt olika för större partier beroende på hur rösterna faller. Ett parti kan få fler röster än ett annat i kommunen, men däremot färre mandat p.g.a. många valkretsar.

Problematiken med detta har utretts flera gånger, men då utifrån krav på kommunala utjämningsmandat. Någon ny lagstiftning har dock inte föreslagits i denna riktning.

Denna motion tänker inte upprepa kravet på kommunala utjämningsmandat. I stället föreslås en begränsning av kommunernas möjlighet att splittras upp i flera valkretsar. Genom att maximera till två valkretsar inom en kommun ökar åtminstone rättvisan för alla kandiderande partier överlag i landet jämfört med i dag.

Lagstiftningsmässigt är det enklast att behålla den uppdelning som finns enligt 2 kap. 6 § andra stycket, men med den ändringen att ... delas in i två eller flera valkretsar. ändras till ... delas in i två valkretsar. – i de sammanhang detta tas upp.

Således föreslås att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med ett lagförslag som skulle kunna träda i kraft inför valet 2006 enligt vad ovan anförts.

Stockholm den 2 oktober 2001

Claes Stockhaus (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)