Apoteksmonopolet

Motion 1998/99:So318 av Lars Björkman och Ola Karlsson (m)

av Lars Björkman och Ola Karlsson (m)
Fri konkurrens leder till bättre effektivitet och hushållning med resurser.
Detta leder i sin tur till lägre priser vilket kommer oss konsumenter till
del. Helstatliga Apoteket AB använder i dag stora resurser för att närmast
cementera ett de facto-monopol på läkemedelsmarknaden och på det
viset omöjliggörs i praktiken en konkurrensutsättning. Genom att
investera i ett mycket dyrt och omfattande centraliserat datorsystem gör
man det svårt dels för andra aktörer att komma in i
läkemedelssubventionssystemet, dels att dela upp Apoteket AB.
Avknoppningar av apotek eller uppbyggnad av franchisesystem kan på
detta sätt effektivt stoppas av Apoteket AB. Denna utveckling är
oroande. Den statliga huvudmannen, Socialdepartementet, bör därför
inom ramen för utövandet av det statliga ägandet tillse att Apoteket AB
inte saboterar möjligheterna till en fri och konkurrensutsatt
läkemedelsförsäljning.
Det finns inga tillräckligt starka skäl för att upprätthålla monopolet på
försäljning av läkemedel, det sk apoteksmonopolet. Det bör därför avvecklas
så snabbt som möjligt. Det skulle göra det möjligt att etablera privata apotek
och öppnar upp för anställda att genom avknoppning överta befintliga apotek
från Apoteket AB. Servicen för glesbygden kan vidare förbättras väsentligt
genom att postorderförsäljning tillåts. Underlaget för befintliga glesbygd-
butiker kan stärkas genom att de får sälja läkemedel. Genom att slopa apo-
teksmonopolet och konkurrensutsätta Apoteket AB framtvingas en kund-
anpassning och lägre priser. Efter en konkurrensutsättning av Apoteket AB
bör bolaget privatiseras.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om utövandet av statens ägande i syfte att motverka fortsatt
apoteksmonopol,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om konkurrensutsättning av läkemedelsförsäljning,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om privatisering av Apoteket AB.

Stockholm den 28 oktober 1998
Lars Björkman (m)

Ola Karlsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (6)