Arbete mot mobbning i skolan

Motion 2002/03:Ub537 av Siw Wittgren-Ahl (s)

av Siw Wittgren-Ahl (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skolornas möjlighet att arbeta förebyggande mot mobbning.

Motivering

Alla barn har rätt att trivas och känna sig trygga i skolan. Men alltfler elever upplever att de känner sig stressade, och konflikter och mobbning är en vanlig vardag för många barn och ungdomar i skolan idag.

Det effektivaste sättet att hindra mobbning är att arbeta förebyggande. Det är en självklarhet att skolan skall ge alla elever goda kunskaper i samtliga läroämnen. Men detta är i grunden inte tillräckligt. Under skoltiden skall eleverna även fostras i demokratiskt tänkande och handlande. Om eleverna på vägen genom skolsystemet tappar respekten för demokrati och grundläggande mänskliga värden är detta inte enbart ett misslyckande för skolan, utan för hela samhället.

Skolan skall därför på flera sätt ges förutsättningar, verktyg och metoder för att främja barns och ungdomars demokratiska kompetens.

En del av elevernas lärande i demokratins grunder handlar om att lära sig hantera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.

I engelska skolor är medling en spridd metod för att lära eleverna att hantera konflikter och meningsskillnader. Metoden handlar i stort om att sätta sig ner och diskutera sig fram till olika lösningar på konflikter eller problem som uppstått. ”Medkompisprojekt” är ett utbildningsprogram som används inom medlingsverksamheten.

Programmets grund utgörs av att eleverna själva får lära sig att lösa konflikter genom att de får den kompetens de behöver för att med hjälp av lärarna starta egen medlingsverksamhet på den egna skolan. De får bl.a. lära sig mer om vilka förbättringar som är möjliga att uppnå för skolan i sin helhet och för eleverna som individer.

Genom medlingsverksamheten på de engelska skolorna har goda resultat uppnåtts och metoden kan därför med fördel även införas på svenska skolor. Det är viktigt att skolorna ges möjlighet att med olika metoder arbeta förebyggande med attityder, förhållningssätt och konflikthantering, för ökad trivsel och trygghet i skolorna.

Stockholm den 16 oktober 2002

Siw Wittgren-Ahl (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)