Arbetsmiljöarbetet

Motion 2011/12:A359 av Christina Oskarsson m.fl. (S)

av Christina Oskarsson m.fl. (S)
S19009

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av arbetsmiljöarbete och Arbetsmiljöverkets arbete.

Motivering

Socialdemokraterna har alltid varit drivande i kampen för fler jobb och bättre arbetsplatser. För oss finns det inget som tyder på att höga krav på arbetsmiljön skulle leda till färre i arbete. Tvärtom så är det vår övertygelse att sämre arbetsmiljö på våra arbetsplatser leder till att fler människor slås ut från arbetsmarknaden. En modern arbetslinje kräver därför aktiva insatser för att skapa goda arbetsplatser.

Tyvärr går det åt fel håll. För 2010 anmäldes 26 978 arbetsolyckor som medförde sjukfrånvaro bland arbetstagare och egenföretagare till Arbetsmiljöverket. Det är 2 473 fler än vid motsvarande tidpunkt året innan, en ökning med 10 procent. 54 dödsfall i arbetet rapporterades. Dessutom anmäldes totalt 51 686 arbetsolyckor som inte ledde till sjukfrånvaro och 13 417 olyckor på väg till eller från arbetet. Antalet anmälda arbetssjukdomar bland arbetstagare och egenföretagare uppgick till 9 075 fall, vilket är 183 fler än året innan.

Den borgerliga regeringen har nedmonterat mycket av arbetsmiljöarbetet. Inte minst nedläggningen av Arbetslivsinstitutet innebar ett stort avbräck i arbetet för trygga och hälsosamma arbetsplatser. Regeringen har också sparat nära 115 miljoner på Arbetsmiljöverket. Följden har blivit att en tredjedel av inspektionerna har fått ställas in. Utbildningen av skyddsombud har samtidigt fallit dramatiskt. När det förebyggande arbetet minskar är naturligtvis risken att arbetsplatsolyckorna och ohälsan kommer att öka på arbetsplatserna.

Det är viktigt att regeringen ser vikten av Arbetsmiljöverkets insatser när man vill att fler människor ska arbeta. Vi måste stärka inspektionsverksamheten på arbetsplatserna så att farligt arbete kan undanröjas. Det är viktigt att vi får fler inspektörer och att det finns resurser för regionalt arbetsmiljöarbete.

Okunnigheten i arbetsmiljöfrågor är utbredd och behovet av utbildningsinsatser är tydligt. Det är viktigt att staten verkar för införandet av arbetsmiljökunskap i hela utbildningssystemet för att skapa förståelse för arbetsmiljöns betydelse i arbetslivet.

Stockholm den 21 september 2011

Christina Oskarsson (S)

Jörgen Hellman (S)

Peter Johnsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)