Arbetsmiljöinformation till gymnasieelever

Motion 2002/03:Ub512 av Gunnar Sandberg m.fl. (s)

av Gunnar Sandberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arbetsmiljögenomgång för gymnasieelever på de yrkesinriktade programmen.

Motivering

Vi har i dag ett stort problem med att sjukskrivningarna ökar. Det finns många förklaringar till varför situationen ser ut som den gör och även förslag till hur man ska komma till rätta med detta. Förebyggande arbete är en mycket viktigt faktor i att komma till rätta med detta samhällsproblem.

För att undvika arbetsskador är det viktigt med information på ett tidigt stadium. Genom att informera dem som ännu inte börjat sin yrkesbana skulle många onödiga olyckor och skador kunna undvikas.

De gymnasieelever som läser på de yrkesinriktade programmen, som ger arbete inom t.ex. verkstadsindustrin eller vården, bör i utbildningen få en arbetsmiljögenomgång. Det skulle skapa en medvetenhet om de risker som finns innan de ger sig ut i arbetslivet. Det är viktigt att ”lyfta rätt” från första början för att undvika framtida ryggproblem. Det är viktigt att förklara de konsekvenser som följer av att inte bry sig om säkerhetsföreskrifter. Det är alltför vanligt att medvetenheten kommer i takt med att kroppen redan börjat värka eller hörseln redan är nedsatt.

Det är därför angeläget att arbeta för att alla elever på yrkesinriktade gymnasieprogram får en seriös arbetsmiljögenomgång. Det är avgörande både för individen och för samhället. Informationen bör ges av en auktoritet på området, såsom yrkesinspektionen eller företagshälsovården, för att skapa största möjliga trovärdighet.

Stockholm den 22 oktober 2002

Gunnar Sandberg (s)

Rune Berglund (s)

Marie Nordén (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)