Arbetsmiljön för vägarbetare

Motion 2011/12:T240 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (S)

av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetsmiljön för vägarbetare.

Motivering

Vägnätet i Sverige måste kontinuerligt underhållas och förbättras för att skapa en bra standard med hög framkomlighet och förbättrad trafiksäkerhet. Gamla Vägverket och numera riksdagen har antagit en nollvision för vägtrafiken, vilket innebär att ingen ska dö eller skadas för livet i trafiken. Det är ett av de viktigaste målen som tas i beaktande vid utbyggnad och upprustning av vägnät.

Samtidigt som säkerheten för trafikanterna har höjts, har flera försämringar dock skett när det gäller säkerheten för vägarbetarna. Numera är det ofta bara en rekommenderad fartbegränsning vid ombyggnad av vägar. Dessutom är vägarbetarnas säkerhet en del av den kostnad som entreprenören ska lägga in i upphandlingen. Därmed blir säkerheten för vägarbetare en kostnadspost som ska anpassas så att den inte hotar entreprenörens möjlighet att vinna upphandlingen.

Det är fel att säkerheten och arbetsmiljön för vägarbetare är förhandlingsbar. Därför bör mobila hastighetskameror sättas upp på vägsträckor där vägarbetare utför arbete på vägbanan eller i direkt anslutning till vägbanan.

Stockholm den 26 september 2011

Jasenko Omanovic (S)

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29
Yrkanden (1)