Arenarättigheter

Motion 2000/01:L801 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

av Ingvar Svensson m.fl. (kd)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning som ser över
möjligheten att införa s.k. arenarättigheter.
Motivering
EG-direktivet och regeringens proposition angående den s k TV-listan
fokuserade på TV-bolags sändningsrättigheter och hur dessa utnyttjas.
Själva debatten koncentrerades i stor utsträckning på arrangörens
ställning och sändningsrättigheterna. I debatten nämndes både äganderätt
och upphovsrätt. Detta område behandlades inte i regeringens
proposition.
Läget är följande: Idrottsförbund eller idrottsklubbar kan inte hävda någon
äganderätt (upphovsrätt) till s k sändningsrätter. Den existerar nämligen inte i
svensk lagstiftning. När t ex Svenska Fotbollsförbundet säljer TV-rättigheter
så är det faktiskt en slags fiktiv rättighet man säljer. Vad det i praktiken
handlar om är den rätt, som tillkommer ägaren till en idrottsanläggning eller
arrangören vid ett evenemang, att ta ut en högre inträdesavgift för ett
sändande TV-bolag. Det är först när ett TV-bolag gjort en upptagning som
upphovsrätten inträder och då är det TV-bolaget som får upphovsrätten.
Det finns alltså ingen generell äganderätt till händelseförlopp eller
dagshändelser. Idag finns ingen skyddslagstiftning för t ex arrangörer av
idrottsevenemang. Arrangören har visserligen rätten till arenan där
evenemanget sker men informationen kring det som sker under evenemanget
är inte skyddat i upphovsrättslig mening. Enligt vår mening bör denna
frågeställning belysas i en analys, som dock inte avser ett generellt
evenemangsskydd utan fokuserar på den situation där sändningsrättigheter
kan vara aktuella för försäljning.
S k arenarättigheter finns i vissa andra länder. Det är befogat att tillsätta en
utredning som ser över möjligheterna att införa liknande rättigheter i Sverige.

Stockholm den 26 september 2000
Ingvar Svensson (kd)
Rolf Åbjörnsson (kd)
Kjell Eldensjö (kd)
Chatrine Pålsson (kd)
Ingemar Vänerlöv (kd)
Björn von der Esch (kd)
Inger Strömbom (kd)
Maria Larsson (kd)
Ragnwi Marcelind (kd)
Magda Ayoub (kd)
Dan Kihlström (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (2)