Arkivinformation med modern teknik

Motion 2002/03:Kr349 av Agneta Lundberg och Hans Stenberg (s)

av Agneta Lundberg och Hans Stenberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om SVAR i Ramsele.

Motivering

En utredare har på regeringens uppdrag utrett vissa arkivfrågor (Dir. 2000:104). Utredaren har bl.a. haft i uppdrag att lämna förslag till hur arkivmyndigheterna på bästa sätt kan rustas dels för att nya medier skall kunna tas emot, bevaras, vårdas och göras tillgängliga, dels för att de möjligheter som den nya tekniken innebär skall kunna tas tillvara när det gäller att vårda och tillgängliggöra äldre material.

Det är angeläget att SVAR får en ställning som en nationell resurs inom Arkivverket med uppdrag att tillgängliggöra arkivinformation med modern teknik. Ett statligt fast anslag som inte är knutet till lönebidragsanställningar vore en mycket angelägen resursförstärkning och markering.

SVAR-projektet påbörjades 1978 och syftet för länsstyrelsen, arbetsmarknadsmyndigheterna i länet och i Sollefteå kommun var att få till stånd en långsiktigt bärkraftig arbetsplats i Ramsele, vilken ort är en av länets viktigaste stödjepunkter i inlandet. SVAR permanentades genom regeringsbeslut 1984 och är i dag en byrå inom Riksarkivet. Verksamheten har kontinuerligt utvecklats bl.a. genom fortlöpande insatser av nämnda intressenter. SVAR har så här långt betytt mycket för länet, framför allt för Ramsele och andra inlands­orter. Sysselsättning har skapats, serviceunderlaget har utökats och fram­tidstron har stärkts.

SVAR:s uppgift inom Arkivverket är att på moderna informationsbärare tillgängliggöra arkivmaterial. Detta sker än så länge i första hand på mikrokort, vilka genom en omfattande distributionsverksamhet försäljs och utlånas till olika forskningsinstitutioner, folkbibliotek, skolor, universitet och enskilda släkt- och hembygdsforskare. Materialet tillhandahålles också på ort och ställe i ett forskarcentrum i Ramsele. Verksamheten bedrivs även med mikrofilmning, scanning och dataregistrering av arkivhandlingar i Junsele och Näsåker inom Sollefteå kommun, Bollstabruk i Kramfors kommun samt Fränsta i Ånge kommun. Sök- och beställningsrutiner finns utvecklade på SVAR:s hemsidor på Internet, och en omfattande bokförsäljning sker via SVAR:s Internetbokhandel.

I dag är 137 personer sysselsatta inom SVAR, varav 109 med kortare och längre anställningar. Ca 50 % av de anställda har någon form av arbetshandikapp. Verksamheten är dels anslagsfinanserad, dels baserad på arbetsmarknadsmedel, men har även egna intäkter av försäljning, utlåning av mikrokort samt olika uppdrag och projekt. Omslutningen uppgick år 2001 till ca 42 miljoner kronor, varav drygt 15 miljoner utgör statliga anslag och bidrag, varav 10 miljoner är öronmärkta för folkbokföring och filmning i Fränsta i Ånge kommun och ca 5 miljoner anslag för att anställa arbetshandikappade.

I den fortsatta utvecklingen ligger att SVAR vid depån i Ramsele förfogar allt inom Arkivverket mikrofilmat material och att materialet successivt digitaliseras. Målsättningen för SVAR vid permanentningen var bl.a. att uppnå en effektiv arbetsorganisation, en kommersiell inriktning och en god kostnadstäckning. Det stod emellertid ganska tidigt klart att det skulle bli omöjligt att uppnå denna målsättning på grund av verksamhetens bundenhet till arbetsmarknadspolitiska villkor i ekonomiskt avseende. Beroendet av arbetsmarknadsmedel har medfört att det inte går att upprätthålla kontinuitet i arbetsstyrkan vare sig i fråga om volym, kompetens eller att behålla samma personal. Under de senaste åren har dessutom flera faktorer tillkommit som medfört försämrade ekonomiska förutsättningar. Lönebidragen har sänkts och möjligheterna att ta ut avgifter för besökare i forskarsalen har upphört.

SVAR står inför stora förändringar de närmaste åren. En stor del av de bidragsanställda närmar sig pensionsåldern. Tekniken med mikrofilm kommer som ovan nämnts successivt att kompletteras och ersättas med digitaliserade medier. Rekryteringen av nya medarbetare måste ske med krav på den kompetens som IT-utveckling ställer. De finansiella möjligheterna att klara den mänskliga generationsväxlingen ter sig med nuvarande ekonomiska förutsättningar mycket osäkra.

SVAR kommer givetvis att arbeta för att öka de externa intäkterna. I tillväxtavtalet för Västernorrlands län anges att arkivverksamheten i länet bör ges stärkta förutsättningar inom ramen för en nationell kulturpolitik. SVAR nämns särskilt i tillväxtavtalet.

EU-program, mål 1, som introducerades år 2000 bygger på samverkan mellan länen. Västernorrlands län kan i detta samarbete få en viktig roll genom ställning som nationell resurs och uppbyggandet av ett kompetenscentrum inom området.

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Stockholm den 23 oktober 2002

Agneta Lundberg (s)

Hans Stenberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)