med anledning av skr. 2008/09:101 Årsredovisning för staten 2008

Motion 2008/09:Fi24 av Thomas Östros m.fl. (s)

av Thomas Östros m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regeringens skrivelse 2008/09:101 Årsredovisning för staten 2008.

Motivering

Hösten 2008 kommer att gå till historien som en av de mest turbulenta perioderna någonsin. Den internationella finanskrisen briserade samtidigt som den djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talet slog till mot Sverige med full kraft. Vi har en mycket svår tid framför oss. Redan nu ökar arbetslösheten dramatiskt, bland unga allra värst. Socialbidragen stiger under de kommande åren med 50 % enligt regeringens egna beräkningar. Fler människor hamnar i utanförskap. Läget för Sverige är mycket allvarligt.

I skrivelsen 2008/09:101 Årsredovisning för staten 2008 skriver regeringen att resultatet för 2008 är 35 miljarder kronor sämre än resultatet för 2007. Orsaken till detta, skriver regeringen, beror på minskade skatteintäkter på kapital. Genom att slopa förmögenhetsskatten och avskaffa fastighetsskatten har regeringen i dessa kristider sett till att flytta stora resurser från välfärden till plånböckerna hos stora välbeställda grupper i storstadskommunerna.

Detta är en mycket orättvis och oansvarig politik, menar vi socialdemokrater. I kombination med stora ofinansierade skattesänkningar spär nu regeringen på den djupa lågkonjunktur som Sverige befinner sig i.

Skrivelsen tar även upp de stora garantiprogram som regeringen lagt fram under hösten för att hantera konsekvenserna av den finansiella krisen och trygga det finansiella systemet. Totalt har statens garantiportfölj ökat till mer än 1 000 miljarder kronor vid årsskiftet 2008/09.

Under hösten 2008 var situationen på den internationella finansmarknaden exceptionell. På grund av detta lade regeringen vid flera tillfällen fram extra propositioner för riksdagen. Dessa bereddes och hanterades på mycket kort tid. I efterhand kan man även se att vissa program trots snabb hantering från riksdagens sida inte har slagit igenom hos de finansmarknadsaktörer som de var riktade mot, exempelvis bankgarantin.

I takt med de ökade statliga garantiåtagandena har också statens samlade risktagande ökat. Riksgäldskontoret (RGK) har fått uppdraget att i samråd med andra garanti- och kreditmyndigheter ta fram ett verktyg för att mäta sannolikheten för såväl förväntade som oväntade stora förluster. På grund av den ekonomiska krisen har detta arbete hos RGK varit tvunget att prioriteras ned. Vi menar att detta är mycket olyckligt. Det är mycket viktigt att den ekonomiska krisens effekter för den svenska statskassan följs mycket noggrant, varför vi menar att RGK:s arbete med detta så snart som möjligt måste återupptas.

Stockholm den 29 april 2009

Thomas Östros (s)

Sonia Karlsson (s)

Monica Green (s)

Hans Hoff (s)

Agneta Gille (s)

Tommy Ternemar (s)

Jörgen Hellman (s)

Christina Zedell (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-04-29 Bordläggning: 2009-05-05 Hänvisning: 2009-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)