Arvs- och förmögenhetsskatt

Motion 2016/17:2632 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP)

av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag på ett återinförande av arvsskatt, eventuellt kompletterad med en återinförd gåvoskatt, och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag på ett återinförande av förmögenhetsskatt och tillkännager detta för regeringen.

Arvsskatt

Sverige saknar sedan ett drygt decennium arvsskatt. Det är svårförståeligt. Här handlar det ju om en skatt som är svår att skatteplanera bort. Argumentet att arvsskatt komplicerar generationsskiften i familjeföretag är knappast heller särskilt vägande, då det givetvis går att införa undantagsbestämmelser avseende näringstillgångar.

Ett återinförande av arvsskatt bör eventuellt kompletteras med ett återinförande av gåvoskatt, om detta krävs för att motverka stora förmögenhetsöverföringar inom en familj i skatteplaneringssyfte.

I Sverige togs arvsskatt ut fram till 1 januari 2005 (arvsskatt mellan makar avskaffades redan i januari 2004) på tillgångar som arvingar, testamentstagare eller förmånstagare fick från avliden person. Skatten, som beräknades på mottagarens arvslotter, var progressiv i två avseenden. Större arvslotter beskattades med en högre skattesats än mindre, och mindre närstående arvs- och testamentstagare beskattades hårdare än närstående. Även gåvoskatt togs ut på egendom som gavs bort.

Det är, från fördelningspolitiska utgångspunkter, inte försvarligt att arv av stora förmögenheter, som per definition skapats av någon eller några andra, ska lämnas obeskattade, medan förvärvsinkomster och avkastning på eget sparkapital beskattas. Därtill är skatt efter bärkraft en viktig princip. Det är rimligt att den som har det bättre ställt ekonomiskt bidrar mer till det gemensamma än den som har det sämre.

Vi lever alltjämt med sviterna av den globala finanskrisen och en eurokris vars yttersta konsekvenser är svåra att förutse. Höjer vi blicken mot det medellånga perspektivet tornar stora pensionsavgångar upp sig. Det behövs stora satsningar inom välfärden, såväl vård och omsorg som utbildning. Det är också nödvändigt att investera massivt i infrastruktur för att förverkliga ett fossilfritt Sverige. Att den svenska staten i detta läge frivilligt avstår från de inkomster som en arvsskatt skulle kunna ge, ter sig säreget. Vi anmodar därför regeringen att skyndsamt för riksdagen presentera ett lagförslag om återinförande av arvsskatt, eventuellt kompletterad med återinförd gåvoskatt.

Förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatten är avskaffad i Sverige sedan 1 januari 2007. Det motiverades bland annat med att skatten ansågs försämra riskkapitalförsörjningen i landet, då förmögna individer skulle välja att flytta sina pengar utomlands.

2005 gav förmögenhetsskatten närmare 5 miljarder kronor i intäkt till statskassan, 2006 nästan 6 miljarder kronor. Mot bakgrund av att de ekonomiska klyftorna har ökat i Sverige, inte minst på grund av allt mer ojämn fördelning av ägande och att inkomstskatten sänkts kraftigt för den del av befolkningen som har höga inkomster från förvärvsarbete, är reformer som syftar till ökad progressivitet i skatteskalan väl motiverade. En lämpligt utformad förmögenhetsskatt är en sådan reform. Vi anmodar därför regeringen att skyndsamt för riksdagen presentera ett lagförslag om återinförande av förmögenhetsskatt.

Annika Lillemets (MP)

Valter Mutt (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)