Asylsökande barn

Motion 2011/12:Sf222 av Andreas Carlson och Annika Eclund (KD)

av Andreas Carlson och Annika Eclund (KD)
KD661

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samtliga kommuner ska vara skyldiga att ta emot ensamkommande barn och ungdomar.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en god man ska förordnas inom 24 timmar efter barnets eller ungdomens ankomst.1

1 Yrkande 2 hänvisat till CU.

Motivering

Antalet ensamkommande asylsökande barn har ökat de senaste åren. Bland de asylsökande 2010 var 2 393 ensamkommande barn. De senaste åren har antalet ensamkommande barn ökat från 2 procent till 10 procent av det totala antalet asylsökande. 2010 beviljades 66 procent av de som sökte asyl uppehållstillstånd i första instans.

Inför skyldighet för kommuner att ta emot ensamkommande barn

De flesta ensamkommande barn och ungdomar får i dag ett tillfälligt boende i en ankomstkommun i väntan på ett mer permanent boende. Så snart som möjligt efter ankomsten ska Migrationsverket anvisa barnet till en kommun som svarar för boende och omsorg under asylprövningen. Bristen på mer permanenta platser är stor och akut. Flera försök har gjorts från Migrationsverkets och regeringens sida för att få fler kommuner att ta emot barn och ungdomar. En särskild koordinator med uppgift att se över lösningar för kommuners mottagande av ensamkommande barn och ungdomar har tillsatts. Koordinatorn har presenterat en rapport som innehåller flera förslag till förbättringar av mottagandet.

Problemen med att så många barn och ungdomar finns i tillfälliga boenden är flera, förutom det uppenbara att de riskerar att försvinna utan att man med säkerhet vet vad som hänt med dem. Detta har pågått under många år. Vissa av dessa barn riskerar att hamna i händerna på personer som utnyttjar dem i prostitution, tvångsarbete eller annan brottslighet. Det är därför mycket viktigt att myndigheterna informerar ensamkommande barn och ungdomar om faran med att lämna sitt tillfälliga boende. Enligt FN:s konvention om barns rättigheter har ensamkommande flyktingbarn rätt till samma skydd som andra barn i Sverige. När svenska barn far illa griper sociala myndigheter in omedelbart – samma dag om det behövs. När svenska barn försvinner spårlöst organiseras skallgångskedjor samma dag. Dessa höga skyddskrav gäller idag inte för flyktingbarnen. FN:s barnrättskommitté har också kritiserat Sverige när det gäller det stora antalet ensamkommande barn som försvinner.

Vi anser att barn som kommer ensamma behöver få snabbt och säkert boende i Sverige. Därför vill vi ha en lagstiftning som ålägger kommunerna att ta emot ensamkommande barn och ungdomar. Det är positivt att regeringen på olika sätt agerar för att öka antalet platser. Socialförsäkringsutskottet betonade i sitt betänkande 2010/11:SfU6 hur viktigt det är att fler kommuner tar ansvar. I februari 2011 agerade regeringen och tillsatte en utredning som ska se över mottagandet av ensamkommande barn. Detta är mycket positivt.

God man inom 24 timmar

Den lagstiftning som innebär att ensamkommande flyktingbarn får en god man med ett vårdnadsansvar är viktig för att stärka skyddet för dessa barn. Vi ser positivt på det arbete som betänkande 2010/11:SfU6 betonar om att Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen bedriver för att stödja kommunernas arbete med gode män för ensamkommande barn. I dag tar det dock alltför lång tid från det att barnet anländer till att en god man förordnas. Orsaken till detta är huvudsakligen bristen på gode män. Vi vill att en god man förordnas inom 24 timmar efter barnets ankomst. På så sätt kan vi bland annat minska risken att barn eller ungdomar försvinner. Därför föreslår vi att rekryteringen av gode män intensifieras, bland annat genom en nationell kampanj. Vi stöder även förslaget från regeringens koordinator för ensamkommande barn om att utvidga det projekt som Röda Korset med flera drivit för att utbilda gode män för ensamkommande barn och ungdomar.

Stockholm den 30 september 2011

Andreas Carlson (KD)

Annika Eclund (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30
Yrkanden (2)