Åtgärder för fler internationella studenter

Motion 2012/13:Ub509 av Jabar Amin m.fl. (MP)

av Jabar Amin m.fl. (MP)
MP1121

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra högskolan avgiftsfri för alla.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att internationellt bättre lyfta fram Sverige som en bildningsnation.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bygga fler studentbostäder.1

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka anmälningsavgiften till Verket för högskoleservice.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utländska studenters möjligheter att stanna kvar i landet och söka arbete efter avslutade studier.2

1 Yrkande 3 hänvisat till CU.

2 Yrkande 5 hänvisat till SfU.

Motivering

Under senare år har antalet utomeuropeiska studenter på svenska högskolor minskat dramatiskt. Jämfört med innan förändringen har antalet utomeuropeiska studenter blivit 80 procent färre visar en analys från Högskoleverket. Analysen visar att tappet är störst bland studenter från asiatiska länder och studenter som tidigare valt att studera på tekniska utbildningar.

Det får följder inte bara för den högre utbildningen, utan i förlängningen också för svenska arbetsgivares förmåga att rekrytera kompetent arbetskraft. Det är viktigt att Sverige också i framtiden är ett attraktivt land för studenter från hela världen. Det stärker vår position i den globaliserade ekonomin och är gynnsamt för näringsliv och akademi.

Den enskilt viktigaste faktorn för att attrahera fler internationella studenter är en högre utbildning av god kvalitet. Där finns det mycket som kan göras och Miljöpartiet har presenterat förslag för en stärkt högre utbildning i flera andra sammanhang. Därutöver finns ytterligare åtgärder som kan genomföras på nationell nivå för att åter öka inflödet av utomeuropeiska studenter. Flera av dessa förslag bygger på en rapport som Mälardalsrådet tagit fram i samarbete med myndigheter samt representanter för näringsliv, akademi och politik.

1. Gör högskolan avgiftsfri för alla

Sedan alliansregeringen införde studieavgifter för utomeuropeiska studenter har andelen studenter som kommer till svenska lärosäten från andra delar av världen minskat dramatiskt. Det är oerhört beklagligt. De stipendier som tagits fram för att locka studenter att söka sig hit är inte heller tillräckliga. Högskoleverket har indikerat att det behövs stipendieprogram omfattande åtminstone 600 miljoner kronor, det vill säga betydligt mer än de 185 miljoner kronor som för närvarande delas ut. I det fallet finns det inget hållbart argument för att behålla avgifterna. Det sparar inga pengar för vare sig staten eller de enskilda lärosätena, det försämrar kvaliteten på utbildningarna och skapar onödig administration. Därför behöver högskolan göras avgiftsfri för alla studenter, oavsett nationalitet. Riksdagen ger regeringen detta tillkänna.

2. Lyft fram Sverige bättre internationellt som en bildningsnation

Sverige är traditionellt sett en stark bildningsnation. Om vi river hinder för utländska studenter att studera här i Sverige kan vi vända den negativa trenden med minskat antal utomeuropeiska studenter som startade med den nuvarande regeringens politik. Många universitet och högskolor tvingas i dag använda medel från sina utbildningsbudgetar, vilket kan drabba kvaliteten på kärnverksamheten. Regeringen behöver tillföra extra resurser till marknadsföring, exempelvis genom ett förtydligat uppdrag till Svenska institutet. Riksdagen ger regeringen detta tillkänna.

3. Bygg fler studentbostäder

I Sveriges storstäder och större utbildningsorter råder det nu en omfattande brist på bostäder, vilket också skapar stora svårigheter för internationella studenter. Insatser krävs för att stimulera byggandet av studentbostäder. En sänkt fastighetsavgift för studentbostäder skulle exempelvis kraftigt underlätta nybyggnationen av studentbostäder. Vi behöver också få ett tydligare direktiv och ökade möjligheter för akademiska hus och lärosätena att bidra till bostadsförsörjningen för studenter. Detta skulle underlätta för alla studenter generellt, men särskilt för de studenter som funderar på att flytta till Sverige från annat land för att studera. Riksdagen ger regeringen detta tillkänna.

4. Sänk anmälningsavgiften till Verket för högskoleservice

Verket för högskoleservice, VHS, tar idag ut en anmälningsavgift på 900 kronor. Det är tillräckligt mycket pengar för att avskräcka studenter från fattiga länder, men en obetydlig summa i statskassan. En sänkt avgift är ett billigt sätt att göra skillnad och ge utomeuropeiska studenter en möjlighet att söka studier i Sverige. Riksdagen ger regeringen detta tillkänna.

5. Förändrad migrationslagstiftning

Det regelverk som råder i dag gör det svårt för internationella studenter både att komma in i landet och att söka jobb efter avslutad examen. Att utländska studenter tvingas lämna landet efter examen när Sverige samtidigt har stort behov av utbildad arbetskraft är inte bra. Utredningen Underlätta för cirkulär migration (SOU 2011:28) föreslår att Sverige ska ge utländska studenter sex månader att söka arbete innan deras uppehållstillstånd dras in. En sådan ändring skulle, menar utredningen, göra Sverige mer attraktivt som studieland. Riksdagen ger regeringen detta tillkänna.

Stockholm den 4 oktober 2012

Jabar Amin (MP)

Mehmet Kaplan (MP)

Maria Ferm (MP)

Ulf Holm (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (5)