Åtgärder för trafiksäkerhet

Motion 2010/11:T362 av Börje Vestlund (S)

av Börje Vestlund (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nödvändiga åtgärder för att öka trafiksäkerheten.

Motivering

Tyvärr kan vi fortfarande näst intill dagligen läsa i våra dagstidningar om olyckor på våra gator och vägar föranledda av rattfylleri. All trafik på land, till sjöss och i luften måste hållas fri från alkohol och droger. Det behövs kraftfulla åtgärder i kampen mot alkohol i trafiken.

Det är många grupper i vårt samhälle som är direkt beroende av ett fungerande transportsystem. Självklart måste tryggheten och säkerheten hela tiden vara i fokus. Det är definitivt inte acceptabelt med onyktra förare som har kört skolbussar, färdtjänst etc., som vi läser om i tidningarna Det är också upprörande att läsa om hur bilister mejat ner andra trafikanter, kört på fel sida av vägen och förorsakat ohyggliga tragedier – och allt detta beroende på alkohol- och/eller drogpåverkan i samband med körning. Sverige bör därför kräva att alkolås införs i all s.k. nyttotrafik.

Den tunga trafiken är också utsatt, och med förödande konsekvenser om olyckan är framme. Det är hög tid att följa upp den tidigare regeringens utredning där huvudförslaget var att införa alkolås i tung trafik från 2010 och i personbilar från 2012. Huvudinriktningen var också att EU gemensamt skulle införa dessa regler och om detta inte gick skulle Sverige ensidigt införa desamma.

Sedan 1999 har det pågått försöksverksamhet med alkolås vid villkorlig dom. Det är dags att permanenta detta försök. Vår uppfattning är glasklar – för alla som döms för rattfylleri måste kravet vara att de använder alkolås för att kunna återfå körkortet. Sverige bör även underlätta för dem som på frivillig väg vill installera alkolås. Hinder som att förmånsvärdet på tjänstebilar höjs måste tas bort.

Den offentliga upphandlingen kan vara ett kraftfullt medel i dessa frågor. Till exempel gjorde kravet i många offentliga upphandlingar att bilar skulle vara miljöbilar att det fanns en marknad för just miljöbilar.

Det är dags att gå vidare med metoder som liknar de som tidigare har gett gott resultat.

Regeringen bör därför uppmana Sveriges Kommuner och Landsting att rekommendera sina medlemmar att kräva alkolås i alla former av fordon vid offentlig upphandling. Staten har också ett ansvar, och därför bör regeringen säkerställa att alla statliga myndigheter har alkolås som krav i sina upphandlingar av fordon.

En ytterligare viktig fråga för att öka trafiksäkerheten är förares ansvar att uppmärksamma andra trafikanter om de fått problem i sin transport och av olika anledningar tvingats stanna vid vägkanten.

I Sverige är det lag på att fordon ska vara utrustade med varningstriangel. Ett komplement för att öka såväl den personliga säkerheten som medtrafikanternas uppmärksamhet är att införa en lagändring med krav på att det ska finnas minst en reflexväst i bilen.

Vi befinner oss på en breddgrad där mörker råder under en stor del av såväl dygn som år. Det kan därför ses som extra viktigt i vårt land med hjälpmedel för att synas bra. Det förekommer att bussbolag och trafikhuvudmän uppmanar sina resenärer på landsbygden att använda reflexväst. Vissa ger också sina trogna kunder reflexväst för att människor som står vid vägkanten ska upptäckas bättre. Rimligheten i att kräva att fordon också medför reflexväst blir mer och mer tydlig. En ändring av lagen så att så blir fallet skulle innebära betydligt ökad säkerhet för den som tvingas stanna sitt fordon och för de trafikanter som passerar det havererade fordonet. Vi kräver därför att regeringen ser över möjligheten att kräva reflexvästar i fordon.

Stockholm den 25 oktober 2010

Börje Vestlund (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (2)