Åtgärder mot översvämning av Emån

Motion 2003/04:MJ217 av Nils Fredrik Aurelius (m)

av Nils Fredrik Aurelius (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om slutförande och kostnadstäckning av projekt med anledning av Emån.

Motivering

Cirka 500 hektar av den areal som redovisades i den ursprungliga Emåutredningen från 1977 har i dag fått ett fullgott översvämningsskydd. För återstående aktuella marker har ett mycket omfattande MKB-arbete och därtill hörande tekniskt utredningsarbete utförts. Detta ska ligga till grund för återstående åtgärder.

Syftet med de förrättningsarbeten som pågår i dag är att minska översvämningsrisken för berörda marker under iakttagande av högt ställda natur- och miljövårdskrav. Tidsutdräkten har sin grund i de förändringar som skett av natur- och miljövårdslagstiftning, med de bedömningar och anpassningar som dessa förändringar kräver.

Under sommaren 2003 drabbades Emådalen av ytterligare en stor katastrof. Mellan 1 000 och 2 000 ha jordbruksmark översvämmades. Växande gröda förstördes och skador för ungefär 20 miljoner kronor uppstod. Stora mängder jordpartiklar, kväve och fosfor for ut i ån. Miljön skadades svårt och enskilda jordbruksföretag drabbades hårt, i många fall med skuldsättning som följd. En stor del av dessa skador skulle ha förhindrats om översvämningsskyddet varit fullt utbyggt.

Eftersom riksdagen tidigare fattat beslut om stöd för åtgärder mot översvämningen av Emån och eftersom arbetet därefter pågått med statligt engagemang kan det inte vara rimligt att staten nu undandrar sig ansvaret. Jag föreslår därför att tidigare fattat beslut fullföljs och att regeringen återkommer till riksdagen med slutredovisning och förslag till kostnadstäckning för projektet.

Stockholm den 26 september 2003

Nils Fredrik Aurelius (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)